Strojírenství

Kód oboru vzdělání: 23-41-M/01
Školní vzdělávací program: STROJÍRENSTVÍ POČÍTAČOVÉ

Studijní obor Strojírenství pokrývá všechny studijní oblasti definované ve státním Rámcovém vzdělávacím programu (RVP) Strojírenství 23-41-M/01.

Školní vzdělávací program je zaměřen na výchovu a vzdělávání budoucích pracovníků, kteří se dobře uplatní v široké škále zejména technických pozic firem a státních institucí. Jedná se  např. o pozice v konstrukčním oddělení, nákupním oddělení, oddělení obchodu, plánování výroby, výrobním controllingu, metrologii, nebo např. v oddělení marketingu a prodeje. V uvedeném školním programu je kladen důraz na široké využívání výpočetní techniky. Ať už je to při konstruování a modelování různých strojních součástí, nebo programování obráběcích strojů, nebo také v metrologii, při zpracování protokolů a programování měřících zařízení.

Žáci si mohou rozšířit odbornost studiem nepovinných předmětů přímo během studia a dalším studiem na VOŠ nebo VŠ.

Charakteristika vybraných předmětů:

Stavba a provoz strojů

Žáci v tomto teoretickém předmětu poznávají funkci strojních součástí, mechanismů a strojů. Učí se navrhovat strojní součásti a jednoduché funkční strojní celky. Získané vědomosti jsou následně využívány při konstruování a modelování v předmětu Konstruování pomocí PC - CAD. Předmět je zařazen ve 2. až 4. ročníku.

Strojírenská technologie

Je odborný teoretický předmět, v němž žáci získají vědomosti o strojírenské výrobě a materiálech používaných a zpracovávaných ve strojírenství. Znalosti z předmětu žáci využijí v předmětech Konstruování pomocí PC – CAD a Řízení výroby pomocí PC – CAM.

Praxe

Po dobu celého studia žáci získávají praktické dovednosti ve špičkově vybavených školních dílnách. Praxe je zaměřena především na programování CNC strojů a také na strojní obrábění. Žáci rovněž ve 2. a 3. ročníku absolvují individuální odbornou praxi u firem z oboru. Tam často navážou výhodné kontakty, které využijí při výběru zaměstnání po absolvování školy.

Kontrola a měření

Žáci ve 3. a 4. ročníku se učí znát základy metrologie, metody a praktické způsoby měření zadaných veličin. Během tohoto studia si žáci prohloubí znalosti práce s tabulkovým editorem MS Excel při zpracování měrových protokolů a dále se naučí programovat souřadnicový měřící stroj, který je v praxi při měření široce využíván.

Informační a komunikační technologie

Žáci se učí mj. ovládat aplikační programy z balíku MS Office – např. Word, Excel a Powerpoint.

Aplikace informačních technologií

Předmět propojuje znalosti získané v odborných teoretických předmětech s oblastí IT. Žáci se učí v tomto předmětu účelně využívat různé programy, jako např. MS Excel v praktických úlohách z oblasti konstruování, technologie nebo ekonomie.

Konstruování pomocí PC

Předmět učí žáky ve 3. a 4. ročníku využívat získaných teoretických znalostí a do hloubky používat grafické programy a programy pro 3D modelování. Programy jako AutoCAD, Inventor nebo Solidworks žáci používají při návrhu, konstruování a modelování strojních součástí, celků a nástrojů. Uvedené programy žáci mohou využívat v rámci studentských licencí také při práci doma.

Řízení výroby pomocí PC

Předmět učí žáky programovat na počítači CNC obráběcí stroje a modelovat situace řídicích procesů ve výrobě.

Týdenní hodinová dotace jednotlivých předmětů:

Název předmětu Ročník
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty:
Český jazyk a literatura 3 2 3 3/1
Cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3
Základy společenských věd - 1 1 1
Dějepis 2 - - -
Fyzika 2 2 - -
Chemie 2 - - -
Základy ekologie - 1 - -
Matematika 4/1 4/1 3 3
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2
Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 - 2/2
Ekonomika - - 3 -
Odborné předměty:
Mechanika 3 4/2 3 -
Technické kreslení 5/3 - - -
Strojírenská technologie 2 3 2 3/1
Kontrola a měření - - 2/2 2/2
Konstruování pomocí PC - - 2/2 3/3
Řízení výroby pomocí PC - - 2/2 3/3
Praxe 2/2 3/3 3/3 2/2
Stavba a provoz strojů - 3 3 5/1
Automatizace - 2/1 - -
Nepovinné předměty:
Rétorika - - 1 1
Základy matematické analýzy - - 1 1
Základy programování - 1 - -
Sportovní hry 1 1 1 1
Modelování ACAD - - - 1
Stroje CNC - - - 1
Metrologie - - 1 -
Technická dovednost - - 1 -

Maturitní zkouška:

Státní část:

  1. Český jazyk a literatura
  2. Cizí jazyk nebo matematika

Profilová (školní) část:

  1. Odborný předmět - strojírenská technologie
  2. Odborný předmět - stavba a provoz strojů
  3. Praktická zkouška z odborných předmětů

Partneři oboru:

HALEX SCHAUENBERG Příbram, Wheelabrator Příbram, KARSIT, KOVOHUTĚ a ZRUP Příbram, KOSTAL Čenkov, METAMAX Březnice, NOVAPOL Zbiroh, RAVAK Příbram, Filamos, Nástrojárna Kulovaný, BOBCAT, Nástrojárna Češka, GEOMINE Příbram a další.