Informační technologie

Kód oboru: 18-20-M/01
Školní vzdělávací program: Informační technologie v průmyslu

 

Studijní obor Informační technologie pokrývá všechny studijní oblasti definované v státním Rámcovém vzdělávacím programu (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 (aktualizovaném v r. 2020).

Tento obor je koncipován v souladu s nejnovějšími trendy vývoje v hospodářské oblasti v souvislosti vize : „Průmysl  4“. Zahrnuje nejnovější směry vývoje výpočetní techniky s důrazem na digitalizaci, automatizaci, robotizaci a využívání umělé inteligence. Vzhledem k technickému zaměření naší školy lze teoretické poznatky přímo aplikovat prostřednictvím výrobních a technických zařízení. Velký podíl zahrnuje také 3D tisk na různých platformách a materiálech. Součástí výuky je programování, kde jsou žáci seznámeni s algoritmizací  úloh, aplikacemi vývojových prostředí i databázovými systémy. Žáci se naučí realizovat softwarová řešení s ohledem na zásady kybernetické bezpečnosti i základy testování a ověřování kvality programů včetně jejich uživatelských rozhraní. Cílem je připravit absolventy jako univerzální odborníky v oblasti, která dominuje v dnešní technické sféře a je podmínkou pro zvyšování efektivity, produktivity i konkurenceschopnosti  domácího průmyslu. Absolventi pak najdou uplatnění v oblastech využívajících moderní komunikační  a řídící systémy s vysokým podílem automatizace  a robotizace. Předpokládáme, že velké procento absolventů bude pokračovat v rozvíjení dosažených znalostí a dovedností  ve studiu na technických vysokých školách.

Odborné kompetence absolventů oboru Informační technologie v průmyslu

Programovat, vyvíjet a spravovat aplikační, databázová a webová řešení

Vybírat a sestavovat počítačové komponenty, konfigurovat a spravovat počítačové sítě, programy a operační systémy

Navrhovat a realizovat výrobky na 3D tiskárnách

Obsluhovat a programovat automatizační linky a další robotické systémy

Navrhovat, realizovat a programovat elektronická a robotická zařízení

Hardware

Cílem tohoto předmětu je naučit žáka volit hardware (HW) řešení s ohledem na jeho funkci, parametry a vhodnost pro předpokládané použití, identifikovat a řešit závady hardwaru, využívat vhodné nástroje pro návrh a hodnocení výkonnosti hardwaru s ohledem na zvolené řešení.

Operační systémy

Tento předmět má za cíl naučit žáka volit vhodný operační systém s ohledem na jeho předpokládané nasazení a provádět diagnostiku. Žák bude umět instalovat, konfigurovat a spravovat operační systém včetně jeho pokročilého nastavení podle objektivních potřeb uživatele. Nedílnou součástí je příprava žáka na podporu uživatelů při práci se základním programovým vybavením, návrh a aplikace vhodného systému zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením.

Aplikační Software

Cílem obsahového okruhu je naučit žáka pokročilému užití aplikačních programů (kancelářské aplikace, databázový software a další), jejich instalaci a konfiguraci a vytvořit u něj předpoklady pro poskytování související uživatelské podpory. Důraz je kladen na software pro zpracování multimediálních dat (počítačová grafika a video).

Počítačové sítě

V tomto předmětu se žáci naučí navrhovat a realizovat počítačové sítě s ohledem na jejich předpokládané využití a s ohledem na zásady kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Osvojí si dovednosti v konfiguraci síťových prvků, v administraci počítačové sítě a v diagnostice chyb a problémů v počítačové síti včetně návrhu možné opravy.

Programování a vývoj aplikací

Žák se v tomto předmětu naučí algoritmizovat úlohy a tvořit aplikace a  realizovat databázová řešení. Bude umět navrhovat a realizovat řešení s ohledem na zásady kybernetické bezpečnosti, testovat a ověřovat kvalitu programů včetně jejich uživatelského rozhraní.

Webové technologie

Tento předmět doplňuje získané kompetence v předmětu Programování a vývoj aplikací o hlubší znalost tvorby, správy a programování webů, což jsou v dnešní době velmi žádané dovednosti.

Konstruování pomocí PC

Žáci si v tomto předmětu osvojí základy technické dokumentace a vytváření technických nákresů a 3D modelů, které budou moci v rámci předmětu praxe realizovat na 3D tiskárnách. Tyto dovednosti využijí také v dalších předmětech, kde bude výstupem práce fyzická realizace nějakého zařízení (např. elektronika, robotika a další).

Robotika a umělá inteligence

V rámci předmětu robotika se žáci naučí navrhovat, realizovat, obsluhovat a programovat robotická a digitální zařízení s využitím umělé inteligence a internetu věcí.

Praxe

Většina poznatků získaných v rámci odborných předmětů, je dále prohlubována v rámci tohoto předmětu. Žáci po malých skupinách v odborných učebnách prakticky procvičují důležité dovednosti, které se obtížně vyučují ve velkých skupinách. Např. obsluha programovatelných automatů, správa a obsluha počítačového hardware, sítí a operačních systémů, realizace výrobků na 3D tiskárnách, obsluha a programování robotických systémů, návrh a realizace elektronických zařízení, pořizování multimediálních dat a mnohé další. Také praxe, která probíhá u soukromých a státních firem, prověří teoretické a praktické dovednosti studentů.

Týdenní hodinová dotace jednotlivých předmětů

Vždy je uveden celkový počet hodin (včetně hodin s celou třídou)/počet hodin formou cvičení v menších skupinách.

Název předmětu Ročník
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty:
Český jazyk a literatura 3 3 3 3/1
Cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3
Základy společenských věd - 1 1 1
Dějepis 2 - - -
Fyzika 2 2 - -
Základy přírodních věd 2 - - -
Matematika 4/1 4/1 3 3
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2
Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 - -
Ekonomika - - 3 -
Odborné předměty:
Hardware - 2/1 2/1 3/2
Operační systémy - - 3/1 4/2
Aplikační software 2/2 2/2 2/2 2/2
Počítačové sítě - - 2 2
Programování a vývoj aplikací 2/2 2/2 2/2 2/2
Webové technologie - 2/2 2/2 2/2
Konstruování pomocí PC 2/2 - - -
Elektronika a automatizace 2/1 2/1 - -
Mikroprocesorová technika 2/1 2/1 - -
Robotika a umělá inteligence - - 2/2 2/2
Praxe 2/2 3/3 2/2 3/3
Nepovinné předměty:
Rétorika - - 1 1
Základy matematické analýzy - - 1 1
Sportovní hry 1 1 1 1

Maturitní zkouška:

 

Státní část:

  1. Český jazyk a literatura
  2. Cizí jazyk nebo matematika

Profilová (školní) část:

  1. Odborný předmět - Hardware
  2. Odborný předmět - Programování
  3. Praktická zkouška z odborných předmětů

Partneři oboru

ZAT,  SENCO, RAVAK – vše Příbram, KOSTAL Čenkov, FESTO, ČVUT, UK Praha, ZČU Plzeň, CZC.CZ a další.