Dálkové studium

Dálkovou formou lze studovat všechny obory, které naše škola nabízí na denním studiu, tj. ELEKTROTECHNIKU, STAVEBNICTVÍ a STROJÍRENSTVÍ. Předměty a rozsah učiva jsou shodné s denním studiem. Studium je pětileté.

Vzhledem k požadavkům zaměstnavatelů lze na naší škole dálkově studovat také obor GEOTECHNIKA, Hornictví a hornická geologie - dobývání ložisek. Studium je určeno pro absolventy středních škol, kteří si potřebují rozšířit vzdělání v daném oboru. Zkrácená forma studia (2 roky) je určena pouze pro uchazeče se vzděláním ukončeném maturitní zkouškou.

Uchazeči, kteří již mají ukončené některé středoškolské vzdělání a absolvovali maturitní zkoušku, studují pouze odborné předměty příslušející danému oboru a ročníku. Všeobecně vzdělávací předměty jsou jim uznány, jakož i státní část maturitní zkoušky.

Uchazeči, kteří absolvovali střední odborná učiliště a mají ukončené vzdělání výučním listem, musí absolvovat všechny předměty a zkoušky.

Uchazeč je povinen s přihláškou předložit ověřené vysvědčení z posledního ročníku vystudované střední školy a ověřené maturitní vysvědčení nebo výuční list.

Školní vzdělávací programy jsou přístupné v sekretariátu školy nebo prostřednictvím třídního učitele na školním informačním serveru.

Přijímací zkoušky se nekonají, je pouze nutné zaslat nejpozději do 20. března příslušného roku vyplněnou přihlášku ke studiu společně s ověřenými dokumenty. Uchazeči jsou přijímáni na základě dosaženého předchozího vzdělání a volné kapacity školy.

Přihlášku k dálkovému studiu na všech oborech SEVT 491482 lze získat v sekretariátu školy nebo stáhnout zde. Lékařské potvrzení nevyžadujeme.