Stavebnictví

Stavebnictví (kód oboru 36-47-M/01)

Školní vzdělávací program: POZEMNÍ STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURA

Studijní obor Stavebnictví pokrývá všechny studijní oblasti definované ve státním Rámcovém vzdělávacím programu (RVP) Stavebnictví 36-47-M/01.

Obor je zaměřen na výchovu a vzdělání budoucích stavebních techniků pro různé činnosti v oblasti stavitelství. V odborných předmětech získá absolvent profesní znalosti z hlediska konstrukčního, technologického, ekonomického, ekologického, architektonického a materiálového. Absolvent se může uplatnit v projekci, v přípravě stavební výroby (materiálová příprava, rozpočtování), přímo ve stavební výrobě (stavbyvedoucí), ve stavebních laboratořích, jako referent ve státní správě či může studovat na vysoké škole.

Charakteristika vybraných předmětů

Pozemní stavitelství

Poskytuje vědomosti o navrhování a provádění staveb s důrazem na výstavbu, rekonstrukce a modernizace staveb. Tento teoretický předmět je doplněn konstrukčním cvičením, ve kterém studenti využívají svých vědomostí a dovedností z jiných odborných předmětů při zpracování projektové dokumentace jednoduchých stavebních objektů (ve vyšších ročnících se jedná již o návrh rodinného domu či vybrané občanské stavby).

Stavební konstrukce

Předmět poskytuje základní vědomosti v oblasti stavebních konstrukcí z betonu a dovednosti pro navrhování základních konstrukčních prvků z prostého a železového betonu, dřeva a oceli. Studenti se rovněž seznamují s příslušnou výkresovou dokumentací.

Informační a komunikační technologie

Studenti se učí ovládat základní aplikační programy (textový a tabulkový editor) a programy kreslicí a prezentační.

CAD systém

Ve 2. (resp. ve 3. ročníku) předmět připravuje žáky k tomu, aby byli schopni účelně využívat grafický program ArchiCAD při konstrukční práci a vizualizaci navrhovaných stavebních objektů.

Geodézie

Poskytuje vědomosti a praktické dovednosti ke zvládnutí základních měřičských úkonů běžně se vyskytujících ve stavební výrobě.

Stavební provoz

Výuka je přizpůsobena ekonomickým změnám společnosti a studenti získají potřebné základní vědomosti z oblasti rozpočtování staveb.

Praxe

Je prováděna formou průběžné výuky praktických dovedností se zaměřením na práce zednické, tesařské, klempířské a zámečnické. Studenti absolvují i praxi na různých stavbách. Při ní, kromě jiného, získávají i první kontakty pro své budoucí povolání.

Ateliérová tvorba

Předmět navazuje na znalosti získané v odborném kreslení a konstrukčních předmětech, kdy podporuje rozvoj kompoziční představivosti, grafického a architektonického cítění při tvorbě návrhu budov (např. bytového domu či občanské stavby).

Týdenní hodinová dotace jednotlivých předmětů:

Školní vzdělávací program je zaměřen na výchovu a vzdělání budoucích stavebních techniků pro různé činnosti v oblasti pozemního stavitelství. Díky posílení výtvarné a estetické přípravy je kladen větší důraz především na architektonickou stránku návrhů budov (modelování budov v ateliérové tvorbě). V odborných předmětech získá absolvent profesní znalosti z hlediska konstrukčního, technologického, ekonomického, ekologického, architektonického a materiálového. Výukou předmětu CAD systém je obor povýšen na moderní a perspektivní. Absolvent se může uplatnit v projekci, v přípravě stavební výroby (materiálová příprava, rozpočtování), přímo ve stavební výrobě (stavbyvedoucí), ve stavebních laboratořích, jako referent ve státní správě či může studovat na vysoké škole.

Název předmětu Ročník
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty:
Český jazyk a literatura 3 3 3 3/1
Cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3
Základy společenských věd - 1 1 1
Dějepis 2 - - -
Fyzika 2 2 - -
Chemie 2 - - -
Základy ekologie - 1 - -
Matematika 4/1 4/1 3 3
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2
Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 - 2/2
Ekonomika - - 3 -
Odborné předměty:
Deskriptivní geometrie 3/3 - - -
Odborné kreslení 2/2 2/2 - -
Architektura - 2 - -
Stavební materiály 3/1 - - -
Stavební mechanika - 2 3/1 -
Geodézie - - - 3/1
Stavební konstrukce - - 3 4/1
Praxe - 1/1 1/1 -
Stavební provoz - - - 3/1
CAD systém - 3/3 - -
Pozemní stavitelství 2 3 4 4
Konstrukční cvičení 2/2 2/2 3/3 -
Ateliérová tvorba - - 2/2 4/4
Inženýrské stavby - - 1 -
Nepovinné předměty:
Rétorika - - 1 1
Základy matematické analýzy - - 1 1
Základy programování - 1 - -
Sportovní hry 1 1 1 1

Maturitní zkouška:

Státní část:

  1. Český jazyk a literatura
  2. Cizí jazyk nebo matematika

Profilová (školní) část:

  1. Odborný předmět - pozemní stavitelství
  2. Odborný předmět - stavební konstrukce
  3. Praktická zkouška z odborných předmětů

Partneři oboru:

ASPIRA, KOMPAKT, STAVOS, STAVEKO, Stavební úřad, Odbor koncepce a rozvoje města při MÚ v Příbrami, STAVMAT STAVEBNINY, CEGRA Praha, KB-BLOK, RIGIPS, VELUX, BRAMAC, XELLA CZ (YTONG), SCHIEDEL, ORSIL, WIENERBERGER, TONDACH, HELUZ, ISOVER SAINT-GOBAIN, DEK stavebniny, Rockwool, Cembrit a další.