Přijímací řízení

2. kolo přijímacího řízení

Vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení na obory:

 

POČÍTAČOVÉ  STROJÍRENSTVÍ

ELEKTROTECHNIKA  –  MULTIMEDIA a INFORMATIKA

ELEKTROTECHNIKA  –  POČÍTAČOVÉ TECHNOLOGIE

 

Přihlášky je nutné podat do 7.6. 2021 do sekretariátu školy. Přijímací řízení se pak uskuteční 8.6.2021

Rozhodující pro přijetí budou výsledky prospěchu z poloviny osmé a poloviny deváté třídy, žádné přijímací zkoušky se již nekonají.

PaedDr. Tomáš Hlaváč, ředitel školy

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

POZOR: Svůj úmysl vzdělávat se v daném studijním oboru na naší škole potvrďte co nejrychleji odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů. Nepotvrdíte-li odevzdáním zápisového lístkuv daném termínu svůj úmysl vzdělávat se na naší škole, vzdáváte se tímto práva být přijat a na Vaše místo bude přijat jiný uchazeč.

Přijímací řízení na SPŠ a VOŠ Příbram pro školní rok 2021/2022

Přijímací řízení se koná na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

POZOR - AKTUALIZACE KE DNI 15. 3. 2021 NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MŠMT

Podle § 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a na základě pokynů MŠMT „OPATŘENÍCH OBECNÉ POVAHY" vyhlašuji

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

k dennímu studiu na Střední průmyslové škole a vyšší odborné škole, Příbram, Hrabákova 271, do prvního ročníku oborů:

Skutečný počet přijatých žáků bude stanoven dle zájmu o jednotlivé obory (počtu odevzdaných zápisových lístků) a vzhledem ke schválené kapacitě oborů vzdělávání.

Důležité termíny

Podání přihlášek: 1. března 2021
Školní přijímací zkoušky (1. kolo): ST 5. 5. 2021
Školní přijímací zkoušky (2. kolo): ČT 6. 5. 2021

Přihlášky

 • Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku
 • Formulář přihlášky poskytne základní škola.
 • Elektronická verze přihlášky (staženo z webu MŠMT dne 18. 11. 2020):
 • Čitelně vyplněnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem podává na stanoveném tiskopisu uchazeč nebo jeho zákonný zástupce do 1. března 2021 poštou nebo osobně v sekretariátu školy (v pracovních dnech cca od 7:30 do 15 hodin)
 • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky na dvě různé školy nebo na dva studijní obory na stejné škole. Obě přihlášky musí být vyplněny stejně!
  • V případě, že se uchazeč hlásí na jednu školu (obor vzdělání) druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje
  • V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání (vzor vyplnění přihlášky na jednu školu zde)
  • Vzor vyplnění přihlášky na dvě školy zde
  • Doporučujeme originál přihlášky odevzdat na školu napsanou první v pořadí a její kopii odevzdat na školu napsanou jako druhou v pořadí
  • Pořadí obou uvedených škol na přihlášce je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy - o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku
  • Po přijetí přihlášky bude uchazečům zasláno vyrozumění o zařazení uchazeče do přijímacího řízení, dále registrační číslo a pozvánka na konání přijímací zkoušky
 • Součásti přihlášky:
 1. Lékařský posudek o splnění zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
 2. Na horní část první strany přihlášky doplňte cizí jazyk, který se budete na škole učit
 3. V případě účasti žáka na olympiádách či soutěžích může přiložit příslušné podklady
 4. Vyjádření školského poradenského zařízení v případě, že jde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzor vyplnění přihlášky na jednu školu zde

 

Přijímací zkoušky

„Jednotné přijímací zkoušky MŠMT z Českého jazyka a Matematiky (JPZ)“ se pro šk. r. 2021/2022 na střední průmyslové škole v Příbrami na žádný studijní obor NEKONAJÍ!

Konají se pouze ŠKOLNÍ PÍSEMNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY

 

Po sečtení všech přihlášek na jednotlivé obory ředitel školy rozhodl o konání školních přijímacích zkoušek takto:

Obor Zaměření Přijímací zkoušky
Strojírenství Strojírenství počítačové Přijímací zkoušky se nekonají, přihlášení zájemci budou přijati dle výsledků ze ZŠ
Stavebnictví Pozemní stavitelství a architektura
Stavebnictví Pozemní stavitelství
Elektrotechnika Multimédia a informatika Přihlášení zájemci vykonají pouze školní přijímací zkoušku z matematiky
Elektrotechnika Počítačové technologie
Informační technologie Informační technologie v průmyslu

 

Všichni zájemci budou písemně osloveni s dalšími informacemi o termínu a organizaci přijímacích zkoušek, či odevzdávání zápisových lístků.

V případě dalších informací, či nejasností volejte sekretariát školy: 326 551 611

PaedDr. Tomáš Hlaváč, ředitel školy

 

Pravidla školních přijímacích zkoušek z matematiky
 • 15 příkladů s převážně uzavřenými odpověďmi
 • čas na vypracování bude 60minut
 • maximální počet bodů 50
 • Vzorový test zde
Termíny školních přijímacích zkoušek
 • 1. termín - ST 5. 5. 2021 - pro uchazeče, kteří uvedli naši školu na přihlášce jako první v pořadí
 • 2. termín - ČT 6. 5. 2021- pro uchazeče, kteří uvedli naši školu na přihlášce jako druhou v pořadí
 • Náhradní termín - ST 12. 5. 2021
 • pokud se uchazeč hlásí na dva studijní obory na naší škole, koná ŠKOLNÍ PÍSEMNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU Z MATEMATIKY  pouze jedenkrát!

Kritéria pro přijetí na SPŠ

 1. 50% z celkového prospěchu všech známek získaného ze základní školy (I. pol. 8. roč. a I.pol. 9. roč.).
 2. Uchazeč na uvedeném prospěchu ze ZŠ nesmí mít ze žádného předmětu prospěch NEDOSTATEČNÝ
 3. 50% z  hodnocení ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY
 4. V případě, kdy počet uchazečů je menší nebo roven počtu předpokládaných volných míst se žádná, ani ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA NEKONÁ! 

Rozhodnutí o přijetí

 

 • Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke studiu  bude oznámeno ředitelem školy dne 19. května 2021
 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
 • Seznam bude zveřejněn u vchodu školy a na internetových stránkách.
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
 • Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče se oznamují uchazeči písemně poštou.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené
 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

 

Zápisové lístky

 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí.
 • Zápisový lístek obdrží uchazeč na ZŠ, pokud jej ztratí či se nehlásí ze ZŠ mu bude na základě žádosti vydán nový zápisový lístek Krajským úřadem středočeského kraje
 • Vzor vyplnění zápisového lístku zde
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

Další kola přijímacího řízení

 • Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení (bude zveřejněno na www stránkách školy)

V Příbrami dne: 15. 3. 2021

PaedDr. Tomáš Hlaváč
ředitel školy