Přijímací řízení

Přijímací řízení na SPŠ a VOŠ Příbram pro školní rok 2023/2024

Přijímací řízení se koná na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuji

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024

k dennímu studiu na Střední průmyslové škole a vyšší odborné škole, Příbram, Hrabákova 271, do prvního ročníku oborů:

Skutečný počet přijatých žáků bude stanoven dle zájmu o jednotlivé obory (počtu odevzdaných zápisových lístků) a vzhledem ke schválené kapacitě oborů vzdělávání.

Důležité termíny

Podání přihlášek: 1. března 2023
Jednotné přijímací zkoušky (1. kolo): 13. dubna 2023
Jednotné přijímací zkoušky (2. kolo): 14. dubna 2023

Přihlášky

 • Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku
 • Formulář přihlášky poskytne základní škola.
 • Elektronická verze přihlášky (staženo z webu MŠMT dne 24. 10. 2022):
 • Čitelně vyplněnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem podává na stanoveném tiskopisu uchazeč nebo jeho zákonný zástupce do 1. března 2023 poštou nebo osobně v sekretariátu školy (v pracovních dnech od 7:30 do 15 hodin)
 • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky na dvě různé školy nebo na dva studijní obory na stejné škole. Obě přihlášky musí být vyplněny stejně!
  • V případě, že se uchazeč hlásí na jednu školu (obor vzdělání) druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje
  • V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání (vzor vyplnění přihlášky na jednu školu zde)
  • Vzor vyplnění přihlášky na dvě školy zde
  • Doporučujeme originál přihlášky odevzdat na školu napsanou první v pořadí a její kopii odevzdat na školu napsanou jako druhou v pořadí
  • Pořadí obou uvedených škol na přihlášce je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy - o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku
 • Součásti přihlášky:
 1. Klasifikace z posledních dvou ročníků povinné školní docházky potvrzená ředitelem ZŠ
 2. Lékařský posudek o splnění zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
 3. Na první stranu přihlášky doplňte cizí jazyk, ze kterého budete maturovat
 4. Vyjádření školského poradenského zařízení v případě, že jde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Jednotné přijímací zkoušky

 • Školní přijímací zkoušky se pro šk. r. 2023/2024 na žádný studijní obor NEKONAJÍ
 • Součástí přijímacího řízení je povinná státní jednotná přijímací zkouška. Organizací přijímacích zkoušek je pověřena organizace CERMAT, kde budou postupně zveřejňovány podrobnější informace.
 • Po přijetí přihlášky bude uchazečům zasláno vyrozumění o zařazení uchazeče do přijímacího řízení, dále registrační číslo a pozvánka na konání „Jednotné zkoušky MŠMT z Českého jazyka a Matematiky.
 • Jednotné přijímací zkoušky proběhnou
  • 13. dubna 2023 ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí
  • 14. dubna 2023 ve škole uvedené v přihlášce ve druhém pořadí
 • Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu
 • Vzory testů jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) MŠMT:

Kritéria přijímacího řízení

 1. Výsledek písemných testů jednotné přijímací zkoušky (JPZ)

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu Český jazyk a literatura a písemného testu Matematika a její aplikace z prvního a druhého termínu. CERMAT zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, nejpozději do 28. dubna 2023

 1. Hodnocení žáka na vysvědčení ZŠ

Pro účely hodnocení žáka na vysvědčení je započítán prospěch ze základní školy  v I. a II. pol. 8. roč. a I.pol. 9. roč (včetně známky z chování).

 1. Celkové hodnocení přijímacího řízení

Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí 60 % a hodnocení prospěchu uchazeče na ZŠ tvoří 40%.

Cizinci s dočasnou ochranou

 1. Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.
 2. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.
 3. Společně s žádostí ( dle bodů 1 a 2) uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Shrnutí - cizinci s dočasnou ochranou předkládají:

 • Přihlášku ke vzdělávání s potvrzením zdravotní způsobilosti a s doplněným prospěchem ze základní školy v I. a II. pol. 8. roč. a I.pol. 9. roč (včetně známky z chování). V případě absolvování předchozího vzdělání mimo ČR dokládá ověřenou kopii vysvědčení nebo v případě chybějících dokladů lze tyto doklady zcela nebo zčásti nahradit čestným prohlášením, které obsahuje informace o předmětech a hodnocení těchto předmětů.
 • Potvrzení dokládající, že je cizincem s dočasnou ochranou (bod 3).
 • Případ žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a/nebo žádost o konání přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce (bod 2).

Bližší informace na stránkách MŠMT. Překlad opatření MŠMT do ukrajinštiny zde.

Rozhodnutí o přijetí

 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
 • Seznam bude zveřejněn u vchodu školy a na internetových stránkách.
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
 • Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče se oznamují uchazeči písemně poštou.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené
 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

 

Zápisové lístky

 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí.
 • Zápisový lístek obdrží uchazeč na ZŠ, pokud jej ztratí či se nehlásí ze ZŠ mu bude na základě žádosti vydán nový zápisový lístek Krajským úřadem středočeského kraje
 • Vzor vyplnění zápisového lístku zde
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

Další kola přijímacího řízení

 • Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení (bude zveřejněno na www stránkách školy)

V případě jakýchkoliv změn vyplývajících z epidemiologických opatření budou zde informace aktualizovány.

V Příbrami dne: 11. 1. 2023

PaedDr. Tomáš Hlaváč
ředitel školy