Přijímací řízení

Přijímací řízení na SPŠ a VOŠ Příbram pro školní rok 2023/2024

Přijímací řízení se koná na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pouze pro obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ-Strojírenství počítačové
počet volných míst: 4
Bližší informace naleznete zde.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení naleznete zde.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Svůj úmysl vzdělávat se na naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Prosíme, přineste zápisový lístek co nejdříve, nejlépe osobně od 7:30 do 15:30 na sekretariát školy. Pokud  již nemáte zájem o studium na naší škole, prosíme, sdělte tuto skutečnost obratem na sekretspspb.cz nebo na 326 551 611 s ohledem na ostatní účastníky přijímacího řízení.

Rozhodnutí o nepřijetí jsou k dispozici k osobnímu vyzvednutí na sekretariátu školy 6. 6. 2023 od 7:30 do 15:30. Poté budou rozhodnutí odeslána poštou. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Výsledky přijímacího řízení

Uchazečí přijatí dodatečně (po odvolání)

Informace pro uchazeče přijaté na základě odvolání naleznete zde.

Pro potvrzení zájmu o studium prosím odevzdejte zápisový lístek co nejdříve.

 

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2023/2024 zde.

Legenda k výsledkům přijímacího řízení pro šk. rok 2023/2024 zde.

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí pak bude připraveno k osobnímu vyzvednutí (po předložení průkazu totožnosti) 3. 5. 2023 od 7:00 do 15:30 na sekretariátu školy. Rozhodnutí o nepřijetí z kapacitních důvodů, které je nutným dokladem k podání odvolání, bude potom zasláno poštou. Přijatým uchazečům se rozhodnutí v souladu novelou školského zákona nezasílá a bude vydáno pouze osobně na základě jejich žádosti.

Svůj úmysl vzdělávat se na SPŠ a VOŠ Příbram potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, tj. ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Žádáme přijaté uchazeče nebo jejich zákonné zástupce, aby zápisový lístek odevzdali co nejdříve, případně nám co nejdříve oznámili např. mailem (sekret@spspb.cz), že na naši školu nenastoupí. Za pochopení Vám velice děkujeme i jménem méně úspěšných uchazečů.

Další postup po zjištění výsledku přijímacího řízení

Podrobnější informace co dělat najdete na to-das.cz

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuji

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024

k dennímu studiu na Střední průmyslové škole a vyšší odborné škole, Příbram, Hrabákova 271, do prvního ročníku oborů:

Skutečný počet přijatých žáků bude stanoven dle zájmu o jednotlivé obory (počtu odevzdaných zápisových lístků) a vzhledem ke schválené kapacitě oborů vzdělávání.

Důležité termíny

Podání přihlášek: 1. března 2023
Jednotné přijímací zkoušky (1. kolo): 13. dubna 2023
Jednotné přijímací zkoušky (2. kolo): 14. dubna 2023

Přihlášky

 • Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku
 • Formulář přihlášky poskytne základní škola.
 • Elektronická verze přihlášky (staženo z webu MŠMT dne 24. 10. 2022):
 • Čitelně vyplněnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem podává na stanoveném tiskopisu uchazeč nebo jeho zákonný zástupce do 1. března 2023 poštou nebo osobně v sekretariátu školy (v pracovních dnech od 7:30 do 15 hodin)
 • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky na dvě různé školy nebo na dva studijní obory na stejné škole. Obě přihlášky musí být vyplněny stejně!
  • V případě, že se uchazeč hlásí na jednu školu (obor vzdělání) druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje
  • V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání (vzor vyplnění přihlášky na jednu školu zde)
  • Vzor vyplnění přihlášky na dvě školy zde
  • Doporučujeme originál přihlášky odevzdat na školu napsanou první v pořadí a její kopii odevzdat na školu napsanou jako druhou v pořadí
  • Pořadí obou uvedených škol na přihlášce je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy - o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku
 • Součásti přihlášky:
 1. Klasifikace z posledních dvou ročníků povinné školní docházky potvrzená ředitelem ZŠ
 2. Lékařský posudek o splnění zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání - v případě zdravotních omezení pro bližší informace o možnostech studia kontaktujte sekretariát školy.
 3. Na první stranu přihlášky doplňte cizí jazyk, ze kterého budete maturovat
 4. Vyjádření školského poradenského zařízení v případě, že jde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Jednotné přijímací zkoušky

 • Školní přijímací zkoušky se pro šk. r. 2023/2024 na žádný studijní obor NEKONAJÍ
 • Součástí přijímacího řízení je povinná státní jednotná přijímací zkouška. Organizací přijímacích zkoušek je pověřena organizace CERMAT, kde budou postupně zveřejňovány podrobnější informace.
 • Po přijetí přihlášky bude uchazečům zasláno vyrozumění o zařazení uchazeče do přijímacího řízení, dále registrační číslo a pozvánka na konání „Jednotné zkoušky MŠMT z Českého jazyka a Matematiky.
 • Jednotné přijímací zkoušky proběhnou
  • 13. dubna 2023 ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí
  • 14. dubna 2023 ve škole uvedené v přihlášce ve druhém pořadí
 • Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu
 • Vzory testů jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) MŠMT:

Kritéria přijímacího řízení

 1. Výsledek písemných testů jednotné přijímací zkoušky (JPZ)

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu Český jazyk a literatura a písemného testu Matematika a její aplikace z prvního a druhého termínu. CERMAT zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, nejpozději do 28. dubna 2023

 1. Hodnocení žáka na vysvědčení ZŠ

Pro účely hodnocení žáka na vysvědčení je započítán prospěch ze základní školy  v I. a II. pol. 8. roč. a I.pol. 9. roč.

 1. Celkové hodnocení přijímacího řízení

Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí 60 % a hodnocení prospěchu uchazeče na ZŠ tvoří 40%.

Cizinci s dočasnou ochranou

 1. Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.
 2. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.
 3. Společně s žádostí ( dle bodů 1 a 2) uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Žádost o úpravu přijímací zkoušky pro uchazeče s poskytnutou dočasnou ochranou v ČR zde.

Shrnutí - cizinci s dočasnou ochranou předkládají:

 • Přihlášku ke vzdělávání s potvrzením zdravotní způsobilosti a s doplněným prospěchem ze základní školy v I. a II. pol. 8. roč. a I.pol. 9. roč. V případě absolvování předchozího vzdělání mimo ČR dokládá ověřenou kopii vysvědčení nebo v případě chybějících dokladů lze tyto doklady zcela nebo zčásti nahradit čestným prohlášením, které obsahuje informace o předmětech a hodnocení těchto předmětů.
 • Potvrzení dokládající, že je cizincem s dočasnou ochranou (bod 3).
 • Případ žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a/nebo žádost o konání přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce (bod 2).

Bližší informace na stránkách MŠMT. Překlad opatření MŠMT do ukrajinštiny zde.

Rozhodnutí o přijetí

 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
 • Seznam bude zveřejněn u vchodu školy a na internetových stránkách.
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
 • Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče se oznamují uchazeči písemně poštou.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené
 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Vzor odvolání naleznete zde.
 • Dne 2. 5. 2023 od 9:00 do 12:00 je umožněno účastníkům řízení a jejich zástupcům nahlížet dle §36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Z organizačních důvodů je nahlížení do spisu umožněno na sekretariátu školy po předchozím objednání.

 

Odvolací řízení

 • Po oznámení rozhodnutí o přijetí (den zveřejnění seznamu) ředitelství školy čeká 10 pracovních dnů na zápisové lístky (plus 2 pracovní dny na došlé poštou).
 • Ředitel školy dne 18. 5. 2023 vydá rozhodnutí o vyhovění/nevyhovění žádosti o odvolání. O pořadí uchazečů rozhoduje umístění uchazeče v přijímacím řízení.
 • Rozhodnutí o vyhovění/ nevyhovění žádosti zasíláme poštou.

Zápisové lístky

 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí.
 • Zápisový lístek obdrží uchazeč na ZŠ, pokud jej ztratí či se nehlásí ze ZŠ mu bude na základě žádosti vydán nový zápisový lístek Krajským úřadem středočeského kraje
 • Vzor vyplnění zápisového lístku zde
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání
 • POZOR pokud je uchazeč přijat jen na jednu školu a na druhou ne. Podání zápisového lístku se uchazeče týká, i pokud na druhé škole pokouší o odvolání. Spolu s odvoláním musí současně do 10 pracovních dnů podat zápisový lístek na onu školu, kam přijat byl. Po oněch 10 dnech totiž nárok na místo zaniká a bude nabídnuto jinému uchazeči „pod čarou”.

Další kola přijímacího řízení

 • Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení (bude zveřejněno na www stránkách školy)

V případě jakýchkoliv změn vyplývajících z epidemiologických opatření budou zde informace aktualizovány.

V Příbrami dne: 11. 1. 2023

PaedDr. Tomáš Hlaváč
ředitel školy