Maturita

Maturitní zkouška ve šk. r. 2020/21

Důležité termíny

Rozpis maturit jednotlivých tříd lze najít na stránce organizace školního roku.

Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce (jarní zkušební období) 1. 12. 2020
Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce (podzimní zkušební období) 25. 6. 2021
Odevzdání seznamu literárních děl ST 31. 3. 2021
CJL - Písemná práce ČT 22. 4. 2021
ANJ - Písemná práce PÁ 23. 4. 2021
Praktické maturitní zkoušky PO 26. 4. - PÁ 14. 5. 2021
Didaktické testy společné části PO 3. 5. až PÁ 7. 5. 2021
Ústní maturitní zkoušky PO 17. 5. – ÚT 1. 6. 2021

    Model maturitní zkoušky MZ2021 zaznamenal na základě novelizace školského zákona 561/2004 Sb. a maturitní vyhlášky  177/2009 Sb. ze dne 15. 10. 2020 výrazných změn. Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou, došlo však k zásadním změnám ve struktuře obou částí.

Podrobné informace ke společné části maturitní zkoušky jsou na stránkách cermat.

Struktura maturitní zkoušky

MATURITNÍ ZKOUŠKA POVINNÉ ZKOUŠKY NEPOVINNÉ ZKOUŠKY (ŽÁK MŮŽE ZVOLIT MAX 2 ZKOUŠKY )
SPOLEČNÁ ČÁST český jazyk a literatura cizí jazyk
cizí jazyk, nebo matematika matematika
matematika rozšiřující
PROFILOVÁ ČÁST český jazyk a literatura další profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy
(pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části)
cizí jazyk, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části
3 další profilové zkoušky

Společná část maturitní zkoušky (zajišťuje CERMAT)

 • všechny zkoušky společné části (povinné i nepovinné) se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl (a)“ nebo „neuspěl (a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku

Povinné zkoušky

 1. Český jazyk a literatura (CJL - Didaktický test 75 minut)
 2. Buď Cizí jazyk (ANJ - Didaktický test 100 minut - 40 minut poslech, 60 minut test)
  nebo Matematika (Didaktický test 120 minut)
 • jsou dvě a konají se pouze formou didaktických testů (DT)
 • DT společné části se budou konat v období od pondělí 3. května 2021 do pátku 7. května 2021
 • písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka (pokud si ji žák zvolí), které byly dosud konané ve společné části maturitní zkoušky, se přesouvají do profilové části maturitní zkoušky
 • žák, který koná DT z matematiky, bude mít v profilové části o 1 známku méně, neboť na konání didaktického testu z matematiky již nenavazuje žádná povinná profilová zkouška

Nepovinné zkoušky

 • maximálně dva předměty dle vlastní volby formou pouze DT (nepovinná zkouška nesmí být stejná jako povinná zkouška)
 • nově je mezi nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky zařazena zkouška ze zkušebního předmětu „matematika rozšiřující“, která trvá 150 minut
 • v případě volby nepovinné zkoušky z anglického jazyka koná žák DT v rámci společné části a v rámci profilové části koná Písemnou práci a Ústní zkoušku

Profilová část (zajišťuje škola)

 • profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, anglického jazyka (pokud si jej žák zvolil ve společné části) a z dalších 3 odborných povinných profilových zkoušek dle studijního oboru vzdělávání.
 • způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a schvaluje zkušební maturitní komise
 • pro ústní formu odborných profilových zkoušek je 25 maturitních témat, která se zachovávají i pro opravnou či náhradní zkoušku
 • při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma
 • v případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou a žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.
 • jestliže žák po zahájení některé zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl z dané zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný.
 • praktické zkoušky proběhnou v termínu od 26. 4. - 14. 5. 2021 dle rozpisu v organizaci roku
 • ústní maturitní zkoušky proběhnou od 17. 5. – 1. 6. 2021 dle rozpisu v organizaci šk. roku

Povinné zkoušky profilové části

Na základě §79 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a ve znění pozdějších předpisů určuji nabídku povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021 takto:

CJL – Český jazyk a literatura

(platí pro všechny studijní obory)

1. část - Písemná práce

 • písemná práce (konají všichni žáci ve stejný den a čas)
 • minimálně 4 zadání (stejná pro všechny žáky)
 • čas 110 minut
 • minimální rozsah 250 slov
 • pomůcky: Pravidla českého pravopisu
 • 40% do celkového hodnocení známkou
 • termín konání: 22. 4. 2021

2. část - Ústní zkouška konaná před maturitní komisí

 • Žák vyplní formulář se seznamem přečtené literatury podle těchto požadavků do 31. 3. 2021 (pro podzimní termín do 30. 6. 2021)
 • Seznam titulů ke společné ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka je ke stažení zde.
 • 15 minut příprava
 • 15 minut zkouška
 • 60% do celkového hodnocení známkou


ANJ  – Anglický jazyk

(pokud si jej žák zvolil ve společné části - platí pro všechny studijní obory)

1. část - písemná práce

 • konají všichni žáci ve stejný den a čas
 • minimálně 1 zadání (stejné pro všechny žáky)
 • čas 60 minut
 • minimální rozsah 200 slov
 • pomůcky: Překladový slovník
 • 40% do celkového hodnocení známkou
 • termín konání: 23. 4. 2021

2. část - Ústní zkouška konaná před maturitní komisí

 • 25 témat (jsou platná i pro opravnou
  zkoušku)
 • Témata pro společnou část maturitní zkoušky z anglického jazyka jsou ke stažení zde.
 • 15 minut příprava
 • 15 minut zkouška
 • 60% do celkového hodnocení
  známkou

Odborné zkoušky

 • Ústní maturitní zkouška u všech odborných předmětů je konána formou 15 minut příprava, 15 minut zkoušení před maturitní komisí s vyjímkou oboru stavebnictví, kde je doba na přípravu 30 minut.

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

ŠVP: Multimédia a informatika

ELM - Elektrotechnická měření - ústní zkouška konaná před maturitní komisí

MMAMultimedia - ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA - Praktická zkouška z odborných předmětů - konaná formou praktické
zkoušky (třídenní - max. 420minut v jednom dni – ELM,
MMA a jejich hodnocení)

Maturitní témata:

ELM - Ústní zkouška
ELM - Praktická zkouška
MMA - Ústní zkouška
MMA - Praktická zkouška

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

ŠVP: Počítačové technologie

ELM - Elektrotechnická měření – ústní zkouška konaná před maturitní komisí

TEP - Technika počítačů – ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA - Praktická zkouška z odborných předmětů - konaná formou praktické
zkoušky (třídenní - max. 420minut v jednom dni – ELM, TEP a jejich hodnocení)

Maturitní témata:

ELM - Ústní zkouška
ELM - Praktická zkouška
TEP - Ústní zkouška
TEP - Praktická zkouška

36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ

ŠVP: Pozemní stavitelství

STK – Stavební konstrukce – ústní zkouška konaná před maturitní komisí

POS - Pozemní stavitelství ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA - Praktická zkouška z odborných předmětů - zkouška konaná formou
praktické zkoušky (třídenní - max. 420minut v jednom dni – STK, KOC a jejich hodnocení)

Maturitní témata:

STK - Ústní zkouška
POS - Ústní zkouška
STK, KOC - Praktická zkouška

36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ

ŠVP: Pozemní stavitelství a architektura

STK – Stavební konstrukce - ústní zkouška konaná před maturitní komisí

POS - Pozemní stavitelství - ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA - Praktická zkouška z odborných předmětů - zkouška konaná formou
praktické zkoušky (třídenní - max. 420minut v jednom dni – STK,
ATV a jejich hodnocení)

Maturitní témata:

STK - Ústní zkouška
POS - Ústní zkouška
STK, ATV - Praktická zkouška

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

ŠVP: Strojírenství počítačové

STT – Strojírenská technologieústní zkouška konaná před maturitní komisí

SPS - Stavba a provoz strojů – ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA - Praktická zkouška z odborných předmětů – zkouška konaná formou praktické zkoušky (třídenní - max. 420minut v jednom dni – CAD, CAM a jejich hodnocení)

Maturitní témata:

STT - Ústní zkouška
SPS - Ústní zkouška
CAD, CAM - Praktická zkouška

21-42-M/01 GEOTECHNIKA

ŠVP - Hornictví a hornická geologie - dobývání ložisek

PDL - Povrchové dobývání ložisek - ústní zkouška konaná před maturitní komisí

HOR - Hornictví - ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA - Praktická zkouška z odborných předmětů - zkouška konaná formou vypracování maturitní práce a její obhajobou před maturitní komisí

Maturitní témata:

PDL - Ústní zkouška
HOR - Ústní zkouška

Nepovinné zkoušky profilové části

 • každý žák má možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky dle nabídky ředitele školy
 • výsledek nepovinné zkoušky nemá vliv na celkové hodnocení maturitní zkoušky, a tedy ani na vydání maturitního vysvědčení
 • hodnocení nepovinných zkoušek profilové části se na základě dosažených výsledků převádí do klasifikace:
  • 1 – výborný
  • 2 – chvalitebný
  • 3 – dobrý
  • 4 – dostatečný
  • 5 – nedostatečný
 • pokud se zkouška skládá z více částí, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky
 • jestliže žák po zahájení některé zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se jako by byl z dané zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný
 • neúspěšný výsledek nepovinné zkoušky je zaznamenán na vysvědčení, ale do výsledku maturity se nezapočítává
 • opravné zkoušky se z nepovinných zkoušek nekonají

Nabídka nepovinných zkoušek

TEV - Tělesná výchova

 • konaná formou praktické zkoušky (180 minut) a ústní zkoušky před maturitní komisí (15 minut příprava a 15 minut zkouška)

IKT – Informační a komunikační technologie

 • konaná formou ústní zkoušky před maturitní komisí (15 minut příprava a 15 minut zkouška)

EKO – Ekonomika

 • konaná formou ústní zkoušky před maturitní komisí (15 minut příprava a 15 minut zkouška)

Dále z odborných předmětů daného studijního oboru, které nejsou součástí povinné profilové maturitní zkoušky stanovené ředitelem školy.

Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s PUP

(PUP - Přiznané Uzpůsobení Podmínek)

 • je žáku uznáno na základě doporučení vydané školským poradenským zařízením obsahující kategorii a skupinu PUP
 • doporučení je platné nejdéle 2 roky od data vydání
 • doporučení žák odevzdá řediteli školy spolu s přihláškou
 • žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) pro konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a formální úpravy zadání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky, odlišnosti v hodnocení, použití kompenzačních pomůcek, tlumočení a technickou nebo speciálně pedagogickou
 • ředitel školy prokazatelně seznámí žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky nejpozději jeden měsíc před konáním první zkoušky nebo části zkoušky maturitní zkoušky

Přihlašování k maturitní zkoušce

 • žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:
  1. 1. prosince pro jarní zkušební období
  2. 25. června pro podzimní zkušební období
 • ředitel školy předá prostřednictvím systému Centra údaje z přihlášek nejpozději do
  1. 15. prosince pro jarní zkušební období
  2. 30. června pro podzimní zkušební období
 • škola předá žákovi potvrzený výpis z přihlášky z informačního systému Centra nejpozději
  do 5 dnů od předání údajů Centru
 • Přihláška k maturitní zkoušce zde. Jedná se o elektronicky vyplnitelnou přihlášku, některé internetové prohlížeče ji nemusí správně otevřít, doporučujeme stáhnout a otevřít např. v programu Adobe Reader.

Celkové hodnocení maturitní zkoušky a vydání vysvědčení

 • Centrum v jarním zkušebním období nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu a v podzimním zkušebním období nejpozději   do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka zpřístupní výsledky řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra.
 • Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce.
 • Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provádí podle výsledků všech povinných zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky, podle stupnice:
  1. prospěl (a) s vyznamenáním, jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky hodnocen stupněm horším než 2 – chvalitebný a zároveň prostý aritmetický průměr hodnocení ze všech povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky není vyšší než 1,50 a žák uspěl u povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky
  2. prospěl (a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný a žák uspěl u povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky
  3. neprospěl (a), jestliže žák byl z některé z některé povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný nebo žák neuspěl u některé povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky
 • V případě, že žák nekonal společnou část v souladu s § 81 odst. 6 školského zákona, provede se celkové hodnocení pouze za profilovou část.

 

Ukončení čtvrtého ročníku

 1. žák ukončí 4. ročník
  • Účastní se státní i profilové části MZ2021 (řádný termín)
 2. žák neukončí 4. ročník (1-2 nedostatečné)
  • koná opravné zkoušky OZ
  • po úspěšném vykonání OZ podává znovu přihlášku pro PODZIMNÍ období  MZ2021P do 25. června 2021 na sekretariát školy (a je to pro něj řádný termín)
 3. žák nevykoná OZ a opakuje ročník
  • podává přihlášku až v dalším JARNÍM období MZ2022

 

V Příbrami 26. 10. 2020

PaedDr. Tomáš Hlaváč

ředitel školy