Maturita

Maturitní zkouška ve šk. r. 2023/24

Podmínka ke konání maturitní zkoušky

Žák, který je ve školním roce 2023/2024 žákem posledního ročníku oboru vzdělání  s maturitní zkouškou, může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl ve druhém pololetí školního roku 2023/2024  a podal přihlášku k MZ do 1. prosince 2023.

Důležité termíny

Rozpis maturit jednotlivých tříd dle rozpisu v systému Bakaláři/Plán akcí.

Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce (jarní zkušební období) 1. 12. 2023
Odevzdání seznamu literárních děl 31. 3. 2024
CJL - Písemná práce PÁ 26. 4. 2024
ANJ - Písemná práce PO 29. 4. 2024
Didaktické testy společné části ČT 2. 5. až ÚT 7. 5. 2024
Praktická část profilové části MZ V období od 23. 4. do 10. 5. 2024 dle rozpisu v Bakaláři/Plán akcí
Ústní část profilové části MZ V období od 16. 5. do 7. 6. 2024 dle rozpisu v Bakaláři/Plán akcí

 

Přihlašování k maturitní zkoušce

 • žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:
  • 1. prosince pro jarní zkušební období
  • 30. června pro podzimní zkušební období
 • ředitel školy předá prostřednictvím systému Centra údaje z přihlášek nejpozději do
  1. 15. prosince pro jarní zkušební období
  2. 30. června pro podzimní zkušební období
 • škola předá žákovi potvrzený výpis z přihlášky z informačního systému Centra nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru
 • Přihláška k maturitní zkoušce zde. Jedná se o elektronicky vyplnitelnou přihlášku, některé internetové prohlížeče ji nemusí správně otevřít, doporučujeme stáhnout a otevřít např. v programu Adobe Reader.

Struktura maturitní zkoušky

MATURITNÍ ZKOUŠKA POVINNÉ ZKOUŠKY NEPOVINNÉ ZKOUŠKY (ŽÁK MŮŽE ZVOLIT MAX 2 ZKOUŠKY )
SPOLEČNÁ ČÁST český jazyk a literatura cizí jazyk
cizí jazyk, nebo matematika matematika
matematika rozšiřující
PROFILOVÁ ČÁST český jazyk a literatura další profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy
(pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části)
cizí jazyk, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části
3 další profilové zkoušky

Společná část maturitní zkoušky (zajišťuje CERMAT)

 • Podrobné informace ke společné části maturitní zkoušky jsou na stránkách cermat.
 • všechny zkoušky společné části (povinné i nepovinné) se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl (a)“ nebo „neuspěl (a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku

Povinné zkoušky

 1. Český jazyk a literatura (CJL - Didaktický test 85 minut)
 2. Buď Cizí jazyk (ANJ - Didaktický test 110 minut - 40 minut poslech, 70 minut test)
  nebo Matematika (Didaktický test 135 minut)
 • jsou dvě a konají se pouze formou didaktických testů (DT)
 • Termíny didaktických testů: ČT 2. 5. - ÚT 7. 5. 2024
 • Na vysvědčení bude výsledek DT hodnocen slovem  „USPĚL“  či „NEUSPĚL“.
 • Žádost o přezkoumání didaktického testu konaného v řádném termínu lze podat na MŠMT
 • Podrobná informace k podávání žádostí o přezkoumání didaktických testů bude zveřejněna na  webových stránkách MŠMT na odkazu: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani
 • Žák, který koná DT z matematiky, bude mít v profilové části o 1 známku méně, neboť na konání didaktického testu z matematiky již nenavazuje žádná povinná profilová zkouška

Nepovinné zkoušky

 • maximálně dva předměty dle vlastní volby formou pouze DT (nepovinná zkouška nesmí být stejná jako povinná zkouška)
 • nově je mezi nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky zařazena zkouška ze zkušebního předmětu „matematika rozšiřující
 • v případě volby nepovinné zkoušky z anglického jazyka koná žák DT v rámci společné části a v rámci profilové části koná Písemnou práci a Ústní zkoušku

Profilová část (zajišťuje škola)

Povinné zkoušky

 • Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, anglického jazyka (pokud si jej žák zvolil ve společné části) a z dalších 3 odborných povinných profilových zkoušek dle studijního oboru vzdělávání.
 • Zkoušky z odborných profilových předmětů se skládají z ústní a praktické části.
 • Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a schvaluje zkušební maturitní komise
 • Jestliže žák po zahájení některé zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl z dané zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný.

Ústní část zkoušek

 • Období konání ústní části profilových zkoušek je stanoveno od 16. května do 7. června 2024 dle rozpisu v systému Bakaláři/Plán akcí.
 • Pro ústní formu odborných profilových zkoušek je 25 maturitních témat, která se zachovávají i pro opravnou či náhradní zkoušku
 • Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma
 • V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou a žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

Praktická část zkoušek

 • Praktické zkoušky proběhnou v termínu od 23. 4. do 10. 5. 2024 dle rozpisu v systému Bakaláři/Plán akcí.

Všeobecné předměty

Na základě §79 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a ve znění pozdějších předpisů určuji nabídku povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024 takto:

CJL – Český jazyk a literatura

(platí pro všechny studijní obory)

1. část - Písemná práce

 • písemná práce (konají všichni žáci ve stejný den a čas)
 • minimálně 4 zadání (stejná pro všechny žáky)
 • čas 120 minut
 • minimální rozsah 250 slov
 • pomůcky: Pravidla českého pravopisu
 • 40% do celkového hodnocení známkou
 • termín konání: 26. 4. 2024

2. část - Ústní zkouška konaná před maturitní komisí

 • Žák vyplní formulář se seznamem přečtené literatury podle těchto požadavků do 31. 3. 2023
 • Seznam titulů ke společné ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka je ke stažení zde.
 • 15 minut příprava
 • 15 minut zkouška
 • 60% do celkového hodnocení známkou

ANJ  – Anglický jazyk

(pokud si jej žák zvolil ve společné části - platí pro všechny studijní obory)

1. část - písemná práce

 • konají všichni žáci ve stejný den a čas
 • minimálně 1 zadání (stejné pro všechny žáky)
 • čas 90 minut
 • minimální rozsah 200 slov
 • pomůcky: překladový slovník
 • 40% do celkového hodnocení známkou
 • termín konání: 29. 4. 2024

2. část - Ústní zkouška konaná před maturitní komisí

 • 25 témat (jsou platná i pro opravnou
  zkoušku)
 • Témata pro společnou část maturitní zkoušky z anglického jazyka jsou ke stažení zde.
 • 15 minut příprava
 • 15 minut zkouška
 • 60% do celkového hodnocení známkou

Nahrazující zkouška z cizího jazyka

 • Bliží informace zde.
 • Žádost o uznání nahrazující zkoušky zde.

Odborné zkoušky

 • Ústní maturitní zkouška u všech odborných předmětů je konána formou 15 minut příprava, 15 minut zkoušení před maturitní komisí s vyjímkou oboru stavebnictví, kde je doba na přípravu 30 minut.

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

ŠVP: Multimédia a informatika

ELM - Elektrotechnická měření - ústní zkouška konaná před maturitní komisí

MMAMultimedia - ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA - Praktická zkouška z odborných předmětů - konaná formou praktické
zkoušky (třídenní - max. 420minut v jednom dni – ELM,
MMA a jejich hodnocení)

Maturitní témata:

ELM - Ústní zkouška
ELM - Praktická zkouška
MMA - Ústní zkouška
MMA - Praktická zkouška

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

ŠVP: Počítačové technologie

ELM - Elektrotechnická měření – ústní zkouška konaná před maturitní komisí

TEP - Technika počítačů – ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA - Praktická zkouška z odborných předmětů - konaná formou praktické
zkoušky (třídenní - max. 420minut v jednom dni – ELM, TEP a jejich hodnocení)

Maturitní témata:

ELM - Ústní zkouška
ELM - Praktická zkouška
TEP - Ústní zkouška
TEP - Praktická zkouška

36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ

ŠVP: Pozemní stavitelství a architektura

STK – Stavební konstrukce - ústní zkouška konaná před maturitní komisí

POS - Pozemní stavitelství - ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA - Praktická zkouška z odborných předmětů - zkouška konaná formou
praktické zkoušky (třídenní - max. 420minut v jednom dni – STK,
ATV a jejich hodnocení)

Maturitní témata:

STK - Ústní zkouška
POS - Ústní zkouška
STK - Praktická zkouška
ATV - Praktická zkouška

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

ŠVP: Strojírenství počítačové

STT – Strojírenská technologieústní zkouška konaná před maturitní komisí

SPS - Stavba a provoz strojů – ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA - Praktická zkouška z odborných předmětů – zkouška konaná formou praktické zkoušky (třídenní - max. 420minut v jednom dni – CAD, CAM a jejich hodnocení)

Maturitní témata:

STT - Ústní zkouška
SPS - Ústní zkouška
CAD, CAM - Praktická zkouška

21-42-M/01 GEOTECHNIKA

ŠVP - Hornictví a hornická geologie - dobývání ložisek

PDL - Povrchové dobývání ložisek - ústní zkouška konaná před maturitní komisí

HOR - Hornictví - ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA - Praktická zkouška z odborných předmětů - zkouška konaná formou vypracování maturitní práce a její obhajobou před maturitní komisí

Maturitní témata:

PDL - Ústní zkouška
HOR - Ústní zkouška

Nepovinné zkoušky profilové části

 • každý žák má možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky dle nabídky ředitele školy
 • výsledek nepovinné zkoušky nemá vliv na celkové hodnocení maturitní zkoušky, a tedy ani na vydání maturitního vysvědčení
 • hodnocení nepovinných zkoušek profilové části se na základě dosažených výsledků převádí do klasifikace:
  • 1 – výborný
  • 2 – chvalitebný
  • 3 – dobrý
  • 4 – dostatečný
  • 5 – nedostatečný
 • pokud se zkouška skládá z více částí, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky
 • jestliže žák po zahájení některé zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se jako by byl z dané zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný
 • neúspěšný výsledek nepovinné zkoušky je zaznamenán na vysvědčení, ale do výsledku maturity se nezapočítává
 • opravné zkoušky se z nepovinných zkoušek nekonají

Nabídka nepovinných zkoušek

TEV - Tělesná výchova

 • konaná formou praktické zkoušky (180 minut) a ústní zkoušky před maturitní komisí (15 minut příprava a 15 minut zkouška)

IKT – Informační a komunikační technologie

 • konaná formou ústní zkoušky před maturitní komisí (15 minut příprava a 15 minut zkouška)

EKO – Ekonomika

 • konaná formou ústní zkoušky před maturitní komisí (15 minut příprava a 15 minut zkouška)

Dále z odborných předmětů daného studijního oboru, které nejsou součástí povinné profilové maturitní zkoušky stanovené ředitelem školy.

Kritéria hodnocení profilové části

Podávání žádostí o přezkoumání profilových zkoušek

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky profilové části lze podat příslušnému krajskému úřadu, s výjimkou žádosti o přezkoumání výsledku nebo průběhu praktické zkoušky z odborných předmětů, kterou lze podat do 20 dnů ode dne konání praktické zkoušky.

Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s PUP

(PUP - Přiznané Uzpůsobení Podmínek)

 • je žáku uznáno na základě doporučení vydané školským poradenským zařízením obsahující kategorii a skupinu PUP
 • doporučení je platné nejdéle 2 roky od data vydání
 • doporučení žák odevzdá řediteli školy spolu s přihláškou
 • žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) pro konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a formální úpravy zadání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky, odlišnosti v hodnocení, použití kompenzačních pomůcek, tlumočení a technickou nebo speciálně pedagogickou
 • ředitel školy prokazatelně seznámí žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky nejpozději jeden měsíc před konáním první zkoušky nebo části zkoušky maturitní zkoušky

Celkové hodnocení maturitní zkoušky a vydání vysvědčení

 • Centrum v jarním zkušebním období nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu a v podzimním zkušebním období nejpozději   do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka zpřístupní výsledky řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra.
 • Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce.
 • Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provádí podle výsledků všech povinných zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky, podle stupnice:
  1. prospěl (a) s vyznamenáním, jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky hodnocen stupněm horším než 2 – chvalitebný a zároveň prostý aritmetický průměr hodnocení ze všech povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky není vyšší než 1,50 a žák uspěl u povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky
  2. prospěl (a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný a žák uspěl u povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky
  3. neprospěl (a), jestliže žák byl z některé z některé povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný nebo žák neuspěl u některé povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky
 • V případě, že žák nekonal společnou část v souladu s § 81 odst. 6 školského zákona, provede se celkové hodnocení pouze za profilovou část.

 

 

V Příbrami 30. 8. 2023

PaedDr. Tomáš Hlaváč

ředitel školy