Maturita

Maturitní zkouška ve šk. r. 2020/21

INFORMACE PRO 4. ROČNÍKY O MZ2021
NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍCH OBECNÉ POVAHY MŠMT
ze dne 17. března 2021

TERMÍNOVÉ ROZPISY K MZ2021 NA SPŠ A VOŠ PŘÍBRAM BUDOU ZVEŘEJNĚNY DO 31. BŘEZNA 2021 PROSTŘEDNICTVÍM BAKALÁŘI/PLÁN AKCÍ!

Závěr 2. pololetí šk. r. 2020/2021

PÁ 30. 4. 2021 – oznámení nedostatečných
PÁ   7. 5. 2021 – zápis známek do TV do 10.00 hodin
ÚT 11. 5. 2021 – klasifikační porada 9,35 hodin
PÁ 14. 5. 2021 – vydání vysvědčení

Podmínka ke konání maturitní zkoušky

Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání  s maturitní zkouškou, může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021 bez ohledu na výsledky hodnocení ve 2. pololetí  a podal přihlášku k MZ do 1. prosince 2020.

Opravné zkoušky

Žákovi, který neprospěl v 1. pololetí, určí ředitel školy na základě žádosti žáka termín opravné zkoušky tak, aby se konala  do 31. března 2021. Opravné zkoušky na SPŠ proběhnou 29. až 31. března 2021 dle rozpisu. Opravná zkouška je zkouška komisionální.

Pokud žák prospěl u opravné zkoušky, může konat řádný termín maturitní zkoušky MZ2021.
Pokud žák neprospěl u opravné zkoušky,  již nemůže konat maturitní zkoušku. Může si pouze podat žádost o opakování ročníku a nadále pokračuje ve výuce ve 2. pololetí školního roku.

 Důležité termíny

Rozpis maturit jednotlivých tříd dle rozpisu v systému Bakaláři/Plán akcí.

Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce (jarní zkušební období) 1. 12. 2020
Odevzdání seznamu literárních děl ST 30. 4. 2021
CJL - Písemná práce ZRUŠENO ČT 22. 4. 2021
ANJ - Písemná práce ZRUŠENO PÁ 23. 4. 2021
Didaktické testy společné části PO 3. 5. až PÁ 7. 5. 2021PO 24. 5. - ST 26. 5. 2021
Praktická část profilové části MZ V období od 17. 5. do 31. 5. 2021 dle rozpisu v Bakaláři/Plán akcí
Ústní část profilové části MZ V období od 1. 6. do 23. 6. 2021 dle rozpisu v Bakaláři/Plán akcí

    Model maturitní zkoušky MZ2021 zaznamenal na základě novelizace školského zákona 561/2004 Sb. a maturitní vyhlášky  177/2009 Sb. ze dne 15. 10. 2020 výrazných změn. Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou, došlo však k zásadním změnám ve struktuře obou částí.

Podrobné informace ke společné části maturitní zkoušky jsou na stránkách cermat.

Struktura maturitní zkoušky

MATURITNÍ ZKOUŠKA POVINNÉ ZKOUŠKY NEPOVINNÉ ZKOUŠKY (ŽÁK MŮŽE ZVOLIT MAX 2 ZKOUŠKY )
SPOLEČNÁ ČÁST český jazyk a literatura cizí jazyk
cizí jazyk, nebo matematika matematika
matematika rozšiřující
PROFILOVÁ ČÁST český jazyk a literatura další profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy
(pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části)
cizí jazyk, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části
3 další profilové zkoušky

Společná část maturitní zkoušky (zajišťuje CERMAT)

 • všechny zkoušky společné části (povinné i nepovinné) se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl (a)“ nebo „neuspěl (a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku

Povinné zkoušky

 1. Český jazyk a literatura (CJL - Didaktický test 85 minut)
 2. Buď Cizí jazyk (ANJ - Didaktický test 110 minut - 40 minut poslech, 70 minut test)
  nebo Matematika (Didaktický test 135 minut)
 • jsou dvě a konají se pouze formou didaktických testů (DT)
 • Termíny didaktických testů:
  • Pondělí  24. května  -  matematika, anglický jazyk
  • Úterý  25. května -  český jazyk a literatura, matematika rozšiřující, francouzský jazyk
  • Středa  26. května -  německý, ruský a španělský jazyk
 • Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum ředitelům škol dne 7. června 2021. Nejpozději následující den oznámí výsledky ředitel školy žákům.
 • Na vysvědčení bude výsledek DT hodnocen slovem  „USPĚL“  či „NEUSPĚL“.
 • Žádost o přezkoumání didaktického testu konaného v řádném termínu lze podat MŠMT  do 28. června 2021 na příslušném formuláři.
 • Podrobná informace k podávání žádostí o přezkoumání didaktických testů bude zveřejněna na  webových stránkách MŠMT na odkazu: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani
 • Nové pozvánky k didaktickým testům byly žákům poslány 22. 3. 2021. Předcházející pozvánky z 1. 3. 2021  jsou neplatné.
 • Písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka (pokud si ji žák zvolí), které byly dosud konané ve společné části maturitní zkoušky, se přesouvají do profilové části maturitní zkoušky
 • Žák, který koná DT z matematiky, bude mít v profilové části o 1 známku méně, neboť na konání didaktického testu z matematiky již nenavazuje žádná povinná profilová zkouška

Nepovinné zkoušky

 • maximálně dva předměty dle vlastní volby formou pouze DT (nepovinná zkouška nesmí být stejná jako povinná zkouška)
 • nově je mezi nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky zařazena zkouška ze zkušebního předmětu „matematika rozšiřující“, která trvá 150 minut
 • v případě volby nepovinné zkoušky z anglického jazyka koná žák DT v rámci společné části a v rámci profilové části koná Písemnou práci a Ústní zkoušku

Profilová část (zajišťuje škola)

Povinné zkoušky

 • Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, anglického jazyka (pokud si jej žák zvolil ve společné části) a z dalších 3 odborných povinných profilových zkoušek dle studijního oboru vzdělávání.
 • Zkoušky z odborných profilových předmětů se skládají z ústní a praktické části.
 • Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a schvaluje zkušební maturitní komise
 • Jestliže žák po zahájení některé zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl z dané zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný.

Ústní část zkoušek

 • Období konání ústní části profilových zkoušek je nově stanoveno od 1. června do 23. července 2021 dle rozpisu v systému Bakaláři/Plán akcí.
 • Pro ústní formu odborných profilových zkoušek je 25 maturitních témat, která se zachovávají i pro opravnou či náhradní zkoušku
 • Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma
 • V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou a žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

Praktická část zkoušek

 • Praktické zkoušky proběhnou v termínu od 17. 5. do 31. 5. dle rozpisu v systému Bakaláři/Plán akcí.

Všeobecné předměty

AKTUALIZOVÁNO NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MŠMT PRO ŠK. ROK 2020/21

 • Žák nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si je zvolil na přihlášce ve společné části.
 • Žák se může rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen zkouškou
  z cizího jazyka, případně obě. Rozhodnutí o tom, že bude zkoušky konat, musí písemně sdělit řediteli školy do 30. dubna 2021. Formulář zde!
 • Pokud žák vykoná UMZ úspěšně je hodnocen známkou 1 až 4 a jeho hodnocení se započítává do celkového hodnocení MZ.
 • Pokud se žák zkoušky nezúčastní nebo ji nevykoná úspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen a neúspěch celkové hodnocení neovlivní.

Na základě §79 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a ve znění pozdějších předpisů určuji nabídku povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021 takto:

CJL – Český jazyk a literatura

(platí pro všechny studijní obory)

1. část - Písemná práce „Opatřením obecné povahy MŠMT“ je ZRUŠENA

 • písemná práce (konají všichni žáci ve stejný den a čas)
 • minimálně 4 zadání (stejná pro všechny žáky)
 • čas 110 minut
 • minimální rozsah 250 slov
 • pomůcky: Pravidla českého pravopisu
 • 40% do celkového hodnocení známkou
 • termín konání: 22. 4. 2021

2. část - Ústní zkouška konaná před maturitní komisí - „Opatřením obecné povahy MŠMT“ je  DOBROVOLNÁ (platí pouze pro "prvomaturanty")

 • Žák vyplní formulář se seznamem přečtené literatury podle těchto požadavků do 31. 3. 2021 (POSUNUTO NA 30. 4. 2021)
 • Seznam titulů ke společné ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka je ke stažení zde.
 • 15 minut příprava
 • 15 minut zkouška
 • 60% do celkového hodnocení známkou

ANJ  – Anglický jazyk

(pokud si jej žák zvolil ve společné části - platí pro všechny studijní obory)

1. část - písemná práce Opatřením obecné povahy MŠMT“ je  ZRUŠENA !

 

 • konají všichni žáci ve stejný den a čas
 • minimálně 1 zadání (stejné pro všechny žáky)
 • čas 60 minut
 • minimální rozsah 200 slov
 • pomůcky: Překladový slovník
 • 40% do celkového hodnocení známkou
 • termín konání: 23. 4. 2021

2. část - Ústní zkouška konaná před maturitní komisí - Opatřením obecné povahy MŠMT“ je  DOBROVOLNÁ! (Platí pouze pro prvomaturanty)

 • 25 témat (jsou platná i pro opravnou
  zkoušku)
 • Témata pro společnou část maturitní zkoušky z anglického jazyka jsou ke stažení zde.
 • 15 minut příprava
 • 15 minut zkouška
 • 60% do celkového hodnocení
  známkou

 

Odborné zkoušky - „Opatřením obecné povahy MŠMT“ je  POVINNÁ !

 • Ústní maturitní zkouška u všech odborných předmětů je konána formou 15 minut příprava, 15 minut zkoušení před maturitní komisí s vyjímkou oboru stavebnictví, kde je doba na přípravu 30 minut.

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

ŠVP: Multimédia a informatika

ELM - Elektrotechnická měření - ústní zkouška konaná před maturitní komisí

MMAMultimedia - ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA - Praktická zkouška z odborných předmětů - konaná formou praktické
zkoušky (třídenní - max. 420minut v jednom dni – ELM,
MMA a jejich hodnocení)

Maturitní témata:

ELM - Ústní zkouška
ELM - Praktická zkouška
MMA - Ústní zkouška
MMA - Praktická zkouška

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

ŠVP: Počítačové technologie

ELM - Elektrotechnická měření – ústní zkouška konaná před maturitní komisí

TEP - Technika počítačů – ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA - Praktická zkouška z odborných předmětů - konaná formou praktické
zkoušky (třídenní - max. 420minut v jednom dni – ELM, TEP a jejich hodnocení)

Maturitní témata:

ELM - Ústní zkouška
ELM - Praktická zkouška
TEP - Ústní zkouška
TEP - Praktická zkouška

36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ

ŠVP: Pozemní stavitelství

STK – Stavební konstrukce – ústní zkouška konaná před maturitní komisí

POS - Pozemní stavitelství ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA - Praktická zkouška z odborných předmětů - zkouška konaná formou
praktické zkoušky (třídenní - max. 420minut v jednom dni – STK, KOC a jejich hodnocení)

Maturitní témata:

STK - Ústní zkouška
POS - Ústní zkouška
STK, KOC - Praktická zkouška

36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ

ŠVP: Pozemní stavitelství a architektura

STK – Stavební konstrukce - ústní zkouška konaná před maturitní komisí

POS - Pozemní stavitelství - ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA - Praktická zkouška z odborných předmětů - zkouška konaná formou
praktické zkoušky (třídenní - max. 420minut v jednom dni – STK,
ATV a jejich hodnocení)

Maturitní témata:

STK - Ústní zkouška
POS - Ústní zkouška
STK, ATV - Praktická zkouška

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

ŠVP: Strojírenství počítačové

STT – Strojírenská technologieústní zkouška konaná před maturitní komisí

SPS - Stavba a provoz strojů – ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA - Praktická zkouška z odborných předmětů – zkouška konaná formou praktické zkoušky (třídenní - max. 420minut v jednom dni – CAD, CAM a jejich hodnocení)

Maturitní témata:

STT - Ústní zkouška
SPS - Ústní zkouška
CAD, CAM - Praktická zkouška

21-42-M/01 GEOTECHNIKA

ŠVP - Hornictví a hornická geologie - dobývání ložisek

PDL - Povrchové dobývání ložisek - ústní zkouška konaná před maturitní komisí

HOR - Hornictví - ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA - Praktická zkouška z odborných předmětů - zkouška konaná formou vypracování maturitní práce a její obhajobou před maturitní komisí

Maturitní témata:

PDL - Ústní zkouška
HOR - Ústní zkouška

Nepovinné zkoušky profilové části

 • každý žák má možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky dle nabídky ředitele školy
 • výsledek nepovinné zkoušky nemá vliv na celkové hodnocení maturitní zkoušky, a tedy ani na vydání maturitního vysvědčení
 • hodnocení nepovinných zkoušek profilové části se na základě dosažených výsledků převádí do klasifikace:
  • 1 – výborný
  • 2 – chvalitebný
  • 3 – dobrý
  • 4 – dostatečný
  • 5 – nedostatečný
 • pokud se zkouška skládá z více částí, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky
 • jestliže žák po zahájení některé zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se jako by byl z dané zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný
 • neúspěšný výsledek nepovinné zkoušky je zaznamenán na vysvědčení, ale do výsledku maturity se nezapočítává
 • opravné zkoušky se z nepovinných zkoušek nekonají

Nabídka nepovinných zkoušek

TEV - Tělesná výchova

 • konaná formou praktické zkoušky (180 minut) a ústní zkoušky před maturitní komisí (15 minut příprava a 15 minut zkouška)

IKT – Informační a komunikační technologie

 • konaná formou ústní zkoušky před maturitní komisí (15 minut příprava a 15 minut zkouška)

EKO – Ekonomika

 • konaná formou ústní zkoušky před maturitní komisí (15 minut příprava a 15 minut zkouška)

Dále z odborných předmětů daného studijního oboru, které nejsou součástí povinné profilové maturitní zkoušky stanovené ředitelem školy.

Podávání žádostí o přezkoumání profilových zkoušek

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky profilové části lze podat příslušnému krajskému úřadu do 12. srpna 2021, s výjimkou žádosti o přezkoumání výsledku nebo průběhu praktické zkoušky z odborných předmětů, kterou lze podat do 20 dnů ode dne konání praktické zkoušky.

Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s PUP

(PUP - Přiznané Uzpůsobení Podmínek)

 • je žáku uznáno na základě doporučení vydané školským poradenským zařízením obsahující kategorii a skupinu PUP
 • doporučení je platné nejdéle 2 roky od data vydání
 • doporučení žák odevzdá řediteli školy spolu s přihláškou
 • žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) pro konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a formální úpravy zadání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky, odlišnosti v hodnocení, použití kompenzačních pomůcek, tlumočení a technickou nebo speciálně pedagogickou
 • ředitel školy prokazatelně seznámí žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky nejpozději jeden měsíc před konáním první zkoušky nebo části zkoušky maturitní zkoušky

Přihlašování k maturitní zkoušce

 • žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:
  1. 1. prosince pro jarní zkušební období

Podzimní termín MZ2021P

Žák podává přihlášku k opravné  maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období MZ2021P

 • v případě společné části do 23. července 2021
 • v případě profilové části do 30. července 2021
 • ředitel školy předá prostřednictvím systému Centra údaje z přihlášek nejpozději do
  1. 15. prosince pro jarní zkušební období
  2. 30. června pro podzimní zkušební období
 • škola předá žákovi potvrzený výpis z přihlášky z informačního systému Centra nejpozději
  do 5 dnů od předání údajů Centru
 • Přihláška k maturitní zkoušce zde. Jedná se o elektronicky vyplnitelnou přihlášku, některé internetové prohlížeče ji nemusí správně otevřít, doporučujeme stáhnout a otevřít např. v programu Adobe Reader.

Celkové hodnocení maturitní zkoušky a vydání vysvědčení

 • Centrum v jarním zkušebním období nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu a v podzimním zkušebním období nejpozději   do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka zpřístupní výsledky řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra.
 • Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce.
 • Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provádí podle výsledků všech povinných zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky, podle stupnice:
  1. prospěl (a) s vyznamenáním, jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky hodnocen stupněm horším než 2 – chvalitebný a zároveň prostý aritmetický průměr hodnocení ze všech povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky není vyšší než 1,50 a žák uspěl u povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky
  2. prospěl (a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný a žák uspěl u povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky
  3. neprospěl (a), jestliže žák byl z některé z některé povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný nebo žák neuspěl u některé povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky
 • V případě, že žák nekonal společnou část v souladu s § 81 odst. 6 školského zákona, provede se celkové hodnocení pouze za profilovou část.

 

Ukončení čtvrtého ročníku

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE VIZ VÝŠE.

 

PŘÍPADNÉ ZMĚNY PLYNOUCÍ Z EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ VLÁDY BUDOU CO NEJDŘÍVE OZNÁMENY!

V Příbrami 22. 3. 2021

PaedDr. Tomáš Hlaváč

ředitel školy