Projekt SPŠ a VOŠ Příbram, Laboratoře, strojírenství, laboratoře pro IKT A POS, laboratoře pro elektro

18-12-projekt-obr

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. Konkrétně se jedná o zajištění bezbariérovosti a modernizace tří odborných laboratoří. Před realizací projektu škola disponovala starým vybavením, které již vyžadovalo obměnu. Moderní technologie, které jsou tolik potřebné pro technické obory, nebyly v učebnách v požadované kvalitě a počtu, některé technologie chyběly zcela. Cílů je dosaženo prostřednictvím stavebních úprav a nákupem vybavení.

Nákup nového vybavení včetně moderní techniky, strojů a PC vybavení zajistí možnost realizace nových výukových metod, zvýší kvalitu výuky a zvýší motivaci žáků k učení.

Pro technické obory je zcela nezbytné, aby žáci získávali praktické dovednosti na moderních technologiích a speciálních přístrojích, které se využívají v praxi. Stav před realizací projektu nedovoloval připravovat studenty v dostatečné kvalitě na trh práce. Stroje, hardware i software byly zastaralé. Chyběla vybavenost v oblasti kontroly a měření i již běžně používaných technologií (vstřikování plastů, svařování v ochranné atmosféře, dělení materiálů, měřící techniky apod.) Tyto dovednosti pomohou absolventům oborů snadněji nalézt uplatnění na trhu práce v provozech využívajících moderní řídící a regulační systémy, na specializovaných pracovištích vybavených výpočetní technikou nebo v projekci, v přípravě stavební výroby apod.

V laboratořích pro strojírenství bylo zařízení skutečně historického data, rok výroby jednotlivých strojů byl od roku 1940 do roku 1978.  V laboratořích pro elektro bylo vybavení především v oddělení automatizace za hranicí životnosti a použitelnosti. Navrhované vybavení zvýší efektivitu výuky a přiblíží současnou techniku praxi. Zcela zde chyběla technologie 3D tisku, moderní současné systémy řízení apod.

Cílem projektu je modernizace vybavení odborných laboratoří, která povede k naplnění investiční priority IP 10 -Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu a specifického cíle 2.4 "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení". V souladu s výše uvedenou investiční prioritou a specifickým cílem výzvy byly stanoveny následující cíle a výsledky projektu:

- modernizace vybavení laboratoří strojírenství,

- modernizace vybavení laboratoří pro IKT a POS

- modernizace vybavení laboratoří elektro

- zajištění bezbariérovosti školy.

Nejširší cílovou skupinou jsou žáci, dále se realizace projektu dotkne pedagogických pracovníků a osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením, osob se speciálními vzdělávacími potřebami a pracovníků a dobrovolných pracovníků organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb.

Hlavní přínosy projektu pro cílové skupiny:

 

- zkvalitnění a zatraktivnění výuky na Střední průmyslové škole a vyšší odborné škole v Příbrami

- kvalitní odborné zázemí pro výuku odborných technických předmětů

- vybavení stroji a přístroji aktuálně využívanými v praxi zajistí dostatečnou kvalitu absolventů

- díky získaným praktickým dovednostem se zvýší uplatnění absolventů na trhu práce

- výuka prostřednictvím moderních interaktivních pomůcek

- umožnění studie tělesně hendikepovaným žákům prostřednictvím zajištění bezbariérovosti budovy školy

- efektivnější rozvíjení klíčových kompetencí - práce s digitálními technologiemi a technické a řemeslné obory

Celkovým důsledkem projektu je zkvalitnění výuky předmětů, které rozvíjejí klíčové kompetence - práce s digitálními technologiemi a řemeslné obory a technické obory. Dále je výsledkem umožnění studia i tělesně hendikepovaným žákům.