Charakteristika studia

Studium všech oborů je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Lze je studovat denní formou nebo formou dálkového studia. Absolventi získají střední vzdělání s maturitní zkouškou. Platné ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY střední školy a VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOŠ jsou přístupné v sekretariátu školy nebo prostřednictvím třídních učitelů na školním informačním serveru.

Výuka má složku všeobecnou a odbornou. Poznatky, jež tvoří všeobecně vzdělávací složku, jsou studentům poskytovány ve vyučovacích předmětech jazykových a společenskovědních (český jazyk a literatura, cizí jazyk, dějepis, občanská nauka) a tělesné výchově. Tyto předměty mají průpravný charakter pro odborné studium a jejich koncepce je volena tak, aby v případě potřeby studentům umožnila přestup na jiný typ školy nebo pokračování v dalším studiu na vyšší či vysoké škole.

Z výuky cizích jazyků si studenti mohou zvolit anglický nebo německý jazyk. V případě většího zájmu je možno zajistit i výuku francouzského nebo ruského jazyka. Jazykovou průpravu si studenti mohou vyzkoušet při výměnných pobytech v zahraničí, které naše škola organizuje ve spolupráci se středními školami ve Francii, Polsku a Maďarsku.

Pro studenty vstupující do nového kolektivu se na začátku školního roku koná adaptační kurz. Jeho podstatou je, aby se noví studenti lépe poznali, naučili se spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému.

Při výuce tělesné výchovy se využívá školní tělocvična, hřiště popř. městský plavecký bazén. Studenti 1. ročníků mají možnost absolvovat týdenní lyžařský výcvikový kurz. Ve 2. ročníku je připraven týdenní sportovní kurz, zaměřený na různé druhy sportu, na který se 3. ročníku navazuje výběrový sportovní kurz. Dále jsou pro studenty organizovány sportovní hry. Ve svém osobním volnu mohou studenti využívat též posilovnu, která je součástí tělocvičny. Při škole pracuje sportovní klub, který svou činností studentům umožňuje nadstandartní sportovní vyžití. Studenti naší školy nejednou reprezentovali město či okres v různých sportovních turnajích. Pro špičkové sportovce je možnost upravit výuku dle individuálního studijního plánu.

Ve 4. ročníku je pro zájemce organizován doplňkový kurz matematiky a fyziky jako příprava na přijímací řízení vysokých škol.

V průběhu studia se studenti zůčastňují kulturních akcí a podle svého oboru i veletrhů, odborných výstav a exkurzí. Ve škole jsou také organizovány zájmové kroužky (např. stavitelský, modelářský, strojařský, výpočetní techniky, multimédií, elektrotechnický, cizích jazyků, sportovní, Internetu).

Osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou pro všechny obory jednotné. Také náplň předmětu výpočetní technika je v 1. a 2. ročníku stejná.

Nové poznatky a jazykové znalosti mohou žáci získávat na Internetu (volný přístup).

Odborné předměty jsou těžištěm studia, převládají ve vyšších ročnících a jejich náplň odpovídá druhu studijního oboru. Teoretické předměty jsou doplňovány předměty praktického charakteru (cvičení, laboratoře, praxe). Kromě toho je také organizována 14tidenní odborná praxe u firem a společností činných ve zvoleném studijním oboru studenta.

Nedílnou součástí výuky jsou také exkurze, převážně do podniků regionu a na veletrhy (BVV, INVEX, ENVIRO atd.).

Výhodou je možnost pokračování ve studiu na naší Vyšší odborné škole.