Jídelna

Školní jídelna je součástí právního subjektu Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Příbram. Nachází se v přízemí budovy C.
042

V jídelně se stravují žáci a zaměstnanci SPŠ a VOŠ Příbram a žáci středních škol zřizovaných Středočeským krajem. Mohou se zde stravovat i cizí strávníci.

I. Kontakty na jídelnu:

Tel. 318 624 197, email: jidelna@spspb.cz

II. Přihlášení ke stravování:

Každý, kdo se chce v jídelně stravovat, musí si podat přihlášku (registraci) ke stravování. Na základě přihlášky je strávník přihlášen ke stravování, zvolí si způsob placení stravného dle provozního řádu jídelny.

III. Ceny stravného:

Ceny jsou stanoveny na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb. z 8. 3. 2005.

Oběd žáci 30,- Kč
Oběd pro cizí strávníky 65,- Kč

IV. Výdej stravy:

Obědy 11,30 – 14,00 hod.
Obědy do jídlonosičů 11,00 – 11,30 hod.

V. Odhlašování obědů:

Obědy se odhlašují v jídelně u vedoucí školní jídelny, u zaměstnanců jídelny nebo telefonicky nejpozději do 8,00 hod. téhož dne. Stravu si žák může odhlásit též na objednávkovém boxu nebo přes internet (pouze do 13,00 hod. předešlého dne). V době nepřítomnosti žáka ve škole jsou zákonní zástupci nebo strávníci povinni stravu odhlásit. Do jídlonosičů mohou odebrat oběd pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole.

VI. Kreditní karty:

Každý strávník musí mít kreditní kartu nebo čip. Pomocí kreditní karty nebo čipu strávník prokazuje nárok na odběr jídla v jídelně. Ztrátu karty nebo čipu je třeba hlásit u vedoucí jídelny a zakoupit si novou kartu.

Cena karty: 34,- Kč
Cena čipu: 115,- Kč

VII. Stravování ve dnech prázdnin:

Ve dnech prázdnin a ve dnech ředitelského volna není stravování poskytováno.

VIII. Pracovnice jídelny:

Vedoucí jídelny: Eva Kuchařová

Kuchařka: Jaroslava Petřinová, Lenka Smejtková, Vladimíra Poláková

Pracovnice provozu: Milena Havelková, Dana Švecová, Radka Černeková
Pracovnice kuchyně

Provozní řád jídelny

I. Podmínky školního stravování:

 1. Provoz školní jídelny se řídí Vyhláškou 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.
 2. V jídelně se mohou stravovat žáci SPŠ a VOŠ Příbram, v případě volné kapacity žáci škol zřizovaných Krajským úřadem Středočeského kraje, zaměstnanci SPŠ a VOŠ Příbram. V případě nedostatečné kapacity jídelny mají ve stravování přednost nezletilí strávníci.
 3. Přihlášky ke stravování – každý strávník musí podat písemnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem, popř. strávníkem starším 18-ti let. Na základě této přihlášky je strávník přihlášen ke stravování do té doby, dokud se ze stravování neodhlásí.
 4. Odhlášení stravy – k trvalému odhlášení stravy je nutné podat písemnou odhlášku. Odhlášení na přechodnou dobu (nemoc, studijní volno apod.) je možné u vedoucí jídelny osobně,  telefonicky nebo emailem (jidelna@spspb.cz). V době nepřítomnosti ve škole (nemoc, dovolená apod.) nemá strávník na jídlo za zvýhodněnou cenu nárok (výjimku tvoří pouze první den neplánované neřítomnosti žáka ve škole, kdy strávník jídlo nestihl odhlásit). Zaměstnanec musí odpracovat minimálně 3 hodiny, aby mu nárok na stravu vznikl. Za neoprávněně odebranou stravu bude účtována plná cena včetně provozní a mzdové režie (tj. 65,- Kč za jeden oběd).
 5. Ve školní jídelně se mohou stravovat i cizí strávníci. Výdej stravy pro cizí strávníky je 11,00 -11,30 hodin.

II. Organizace výdeje

 1. Výdejní doba stravy v jídelně: oběd 11,30 – 14,00 hod. Po dohodě s vedoucí jídelny lze stanovit výjimky ve stanovených časech. Odnášení jídla v jídlonosičích je možné pouze v době od 11,15 do 11,30 hod. Úřední hodiny vedoucí jídelny: 6,30 – 9,00 hod a 11,30 – 14,00 hod
 2. V jídelně se vaří na oběd dvě jídla. Strávník si může vybrat a objednat konkrétní druh dle jídelníčku na objednávkovém boxu umístěném před kanceláří vedoucí jídelny nebo přes internet na www.strava.cz. K tomu, aby mohl objednávat přes internet, je třeba registrace u vedoucí jídelny. Registrace je zdarma. Objednávku je možné uskutečnit do 13,00 hod. předchozího pracovního dne. Pokud má strávník stravu přihlášenu a žádné konkrétní jídlo si neobjedná, má objednáno jídlo č. 1.
 3. Stravné se platí bezhotovostně prostřednictvím inkasa z účtu strávníka, trvalým příkazem nebo v hotovosti v kanceláři jídelny. Za řádně odhlášenou stravu se peníze nevracejí hotově, ale odečítají se v platbách následujícího měsíce. Strávníci platící hotově nebo trvalým příkazem musí mít zaplaceno do 25. předchozího měsíce. Z jednotlivých účtů je inkasována částka za přihlášené obědy vždy 15. následujícího měsíce. V případě nezaplacení nemůže strávník jídlo odebírat. Pokud se stane, že z nějakého důvodu není možno provést inkaso z účtu, je strávník na toto upozorněn a je povinen dlužnou částku neprodleně uhradit hotově u vedoucí jídelny nebo složit na účet školy vedený u KB (č. účtu 16010-46826211/0100). Neodhlášené a neodebrané jídlo je strávníkovi naúčtováno.
 4. Oprávněnost odběru jídla musí každý strávník prokázat kreditní kartou nebo čipem, které zakoupí u vedoucí jídelny. Cena kreditní karty je 34,- Kč, čipu 115,- Kč. V případě ztráty nebo poškození je povinen si strávník koupit kartu novou. V případě, že strávník kartu zapomene vystaví vedoucí jídelny náhradní lístek k odebrání jídla. Čip má záruku 9 let a v případě ukončení studia může strávník nepoškozený čip vrátit a budou mu vráceny peníze.
 5. Odhlašování stravy se provádí 24 hodin předem u vedoucí jídelny nebo na objednávkovém boxu nebo přes internet. V případě náhlého onemocnění může vedoucí odhlásit oběd ještě týž den do 8 hod. V době prázdnin není jídelna v provozu. Strávníci jsou povinni se odhlásit ze stravování u vedoucí jídelny i v případě ukončení studia na SPŠ a VOŠ Příbram.
 6. V jídelně je konán pedagogický dozor. V době oběda ho provádějí pedagogové SPŠ a VOŠ. Rozpis pedagogického dozoru po celou dobu výdeje oběda je vyvěšen na nástěnce v jídelně.
 7. Každý strávník musí v jídelně dodržovat klid a pořádek, chovat se ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování a řídit se pokyny pedagogických pracovníků a vedoucí jídelny.
 8. Zadní místnost je vyhrazena zaměstnancům SPŠ a VOŠ Příbram, při nedostatku míst ji mohou používat i žáci.
 9. Pokud strávník zjistí závadu v prostorách jídelny, chodby a podobě, je povinen ji neprodleně nahlásit vedoucí jídelny, hlavní kuchařce nebo vedoucí směny. V případě, že strávník rozbije nějaké nádobí, vylije nápoj apod. nahlásí toto pracovnici kuchyně u špinavého nádobí a ta zajistí okamžitý úklid.
 10. Organizace provozu – strávník si umyje ruce, vezme tác, hlavní jídlo, polévku, z termosů si nalije nápoj (čaj, mléko, sirup), v případě, že je salát nebo kompot nabere si jej k tomu určeným náčiním na misku. Použité nádobí odevzdá strávník u příslušného okénka – zvlášť tác, příbory, ostatní nádobí.
 11. Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá pracovník u myčky nádobí.
 12. Úraz a nevolnost ve školní jídelně hlásí strávník dozorujícímu pedagogovi nebo vedoucí jídelny.
 13. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnkách v chodbě před jídelnou, na nástěnce v jídelně, na objednávkovém boxu a na internetových stránkách školy. Je také k nahlédnutí u vedoucí jídelny.
 14. Připomínky ke stravování mohou strávníci nebo rodiče podat u vedoucí jídelny případně u ředitele SPŠ a VOŠ Příbram.
 15. Vstup do jídelny je zakázán cizím a nestravujícím se osobám.
 16. Z jídelny je zakázáno odnášet nádobí. Z jídelny je také zakázáno odnášet jídlo (kromě jídlonosičů), např. ovoce, zeleninu, pečivo, moučníky apod.
 17. Strávník bere na vědomí, že jídlo, které si odnáší z jídelny (v jídlonosičích) je určeno k okamžité spotřebě.
 18. Strávníci jsou povinni respektovat tento provozní řád. Pokud jej závažným způsobem poruší, může jim být ukončeno stravování.
 19. Strávníci jsou povinni se s provozním řádem seznámit. Žáci jsou s provozním řádem seznámeni na třídnické hodině na začátku nového školního roku. Ostatní strávníci se s ním mohou seznámit na nástěnce v jídelně, u vedoucí jídelny v kanceláři nebo na stránkách školy

V Příbrami 26. června 2018

PaedDr. Tomáš Hlaváč Eva Kuchařová
ředitel SPŠ a VOŠ Příbram vedoucí jídelny

 

ALERGENY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Od 13. 12. 2014 má školní jídelna povinnost informovat strávníky podle Nařízení evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 1169/2011 o alergenech v připravovaných pokrmech. Nařízení specifikovalo 14 hlavních alergenů, které podléhají legislativnímu označení.

Jak upozorňujeme na přítomnost alergenů v jednotlivých pokrmech?

Každý sledovaný alergen má své číslo. Přítomnost alergenu v pokrmu je vyznačena na jídelním lístku číslem 1 až 14, pod kterým je alergen veden. Na objednávkovém boxu jsou informace o přítomných alergenech skryty pod písmenkem i. To znamená, že pokud při přípravě pokrmu je použita surovina obsahující sledované alergeny, je tato skutečnost označena na jídelním lístku a na objednávkovém boxu daným číslem u každého pokrmu, který některý z alergenů obsahuje.

Ten, kdo netrpí alergií na žádné potraviny, se tímto značením nemusí zabývat.
Seznam číselného označení alergenů je na obrázku níže a je také vyvěšen na nástěnkách jídelny.

alergeny