Na výběr není…

Na výběr není, maturitní zkouška z českého jazyka čeká každého studenta

 

maturita600

Ve školním roce 2013/2014 bude skládat maturitní zkoušku z českého jazyka 94 studentů z pěti tříd čtvrtého ročníku ve stejné podobě jako v loňském roce. A co naše maturanty tedy čeká? Maturitní zkouška z českého jazyka má tři části. První z nich, tzv. didaktický test, je zaměřena na porozumění textu a znalosti z české gramatiky a stylistiky. Test obsahuje až 36 úloh, na jejichž vypracování mají studenti 60 minut a pro úspěšné zvládnutí zkoušky musí dosáhnout 44% správných odpovědí. Druhou částí je písemná práce, kdy studenti musí během devadesáti minut vypracovat příslušný slohový útvar na jedno z deseti zadaných témat. Poslední částí je ústní zkouška, která je založena na čtenářské gramotnosti studentů. Ze školního seznamu literárních děl si každý student vybírá dvacet knih a pak rozborem uměleckého a neuměleckého textu z vylosované knihy prokáže jak literárněhistorické znalosti, tak nadčasové souvislosti slovesného umění. Z českého jazyka skládají maturitní zkoušku všichni studenti středních škol bez ohledu na zaměření školy či časovou dotaci pro výuku českého jazyka, není na výběr, a tak věřme, že maturanti situaci nepodcení, neboť “Štěstí přeje připraveným!”

Mgr. Václava Čápová