Školní řády

ŠKOLNÍ ŘÁD A PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Úvodní ustanovení:

Dobrovolným rozhodnutím ke studiu na Střední průmyslové škole Příbram přejímá žák (žákyně – dále v textu jen žák) i závazek řídit se tímto školním řádem.

Čl. 1 – Účel školního řádu

a/ Účelem školního řádu je vytvořit žákovi takové podmínky pro studium na SPŠ Příbram, aby si zde mohl osvojit potřebné vědomosti, dovednosti a návyky, které budou nezbytné pro jeho uplatnění na trhu práce nebo při studiu na vysoké škole.

b/ Vytvořit podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a pořádku na pracovištích.

c/ Vytvořit podmínky pro uplatňování zákonných norem, a to především zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, „Úmluvy o právech dítěte“ a „Úmluvy o lidských právech“.

Čl. 2 – Práva žáka

 2.1. Žáci mají právo:

a/ na vzdělávání a školské služby podle školského zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

b/ na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

c/ volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,

d/ zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich
voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,

e/ vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich
vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

f/ na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona

2.2. Na informace podle odstavce 2. 1. písm. b) mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost. Zákonný zástupce žáka má právo volit a být volen do školské rady.

Čl. 3 – Docházka do školy

3.1. Žák je povinen docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu a zúčastňovat se aktivně vyučování ve všech předmětech včetně volitelných a nepovinných.

 Neúčast na vyučování:

a) o uvolnění žáka z předem známých závažných důvodů rozhoduje:

 • z jedné (nanejvýše ze třech vyučovacích hodin) třídní event. zastupující třídní učitel nebo vyučující příslušného předmětu
 • z jednoho vyučovacího dne na základě předem předložené žádosti zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka – t ř í d n í  u č i t e l
 • na dobu delší než jeden vyučovací den na základě předem předložené písemné žádosti zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka – t ř í d n í  u č i t e l a ř e d i t e l   š k o l y  na doporučení třídního učitele

b) z nepředvídaného důvodu:

žák je povinen oznámit třídnímu učiteli důvod své nepřítomnosti. Za nezletilého žáka tak učiní jeho zákonný zástupce do 3 kalendářních dnů.

Onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž bydlí, nakažlivou nemocí, oznámí to žák nebo jeho zákonný zástupce písemně řediteli školy. Takový žák se může účastnit vyučování jen se souhlasem ošetřujícího lékaře.

Nezletilý žák je povinen bezprostředně po nástupu do vyučování předložit třídnímu učiteli písemnou omluvenku. Neúčast na vyučování zásadně omlouvají u nezletilých žáků jejich zákonní zástupci.

Při neúčasti na vyučování v délce trvání delší než 3 dny nebo při často se opakujících neúčastech na vyučování může třídní učitel vyžadovat mimo omluvení zákonným zástupcem žáka ještě potvrzení ošetřujícího lékaře.

Zletilí žáci absenci, která vzniká ze zdravotních důvodů, dokladují třídnímu učiteli lékařským vyjádřením.

Absence, která vzniká z rodinných důvodů, nebude omlouvána, pokud žák předem důvod a termín absence neoznámí třídnímu učiteli (toto ustanovení se netýká nepředvídatelných závažných událostí – havárie, úmrtí apod.). Každá třída má určeného třídního učitele a zastupujícího třídního učitele. V případě nepřítomnosti třídního učitele je zastupující učitel oprávněn ke všem úkonům, které jsou v pravomoci třídního učitele.

Pokud dosáhne absence v jednotlivém předmětu více než 20% za pololetí, bude na základě rozhodnutí vyučujícího nebo vedení školy nařízeno přezkoušení v daném předmětu.

K potvrzování omluvy se zásadně používá index žáka, výjimečně doklad vystavený příslušným úřadem, institucí nebo lékařem.

V případě jakékoliv pochybnosti o žákově absenci je žák nebo jeho zákonný zástupce povinen na požádání školy doložit důvody absence.

3.3. Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastí po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy
nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.

Čl. 4. – Chování žáka ve škole a při činnostech organizovaných školou

 Žák SPŠ Příbram je povinen především:

 a/ svědomitě a včas plnit všechny úkoly, všechny práce, které mu byly zadány odevzdávat včas a ve stanoveném termínu

b/ být ukázněný a plnit pokyny a příkazy zaměstnanců školy. Domnívá-li se, že pokyn nebo příkaz je v rozporu se zásadami školního řádu nebo jinou právní normou, je oprávněn si stěžovat řediteli školy

c/ neohrožovat zdraví a bezpečnost svoji i svých spolužáků, dodržovat zásady BOZP a PO

d/ slušně se chovat ve škole i na veřejnosti, dodržovat zásady hygieny, chodit upravený a čistý, ve styku s ostatními žáky, učiteli a zaměstnanci školy dbát na zásady slušné komunikace a vyloučit používání vulgárních slov

e/ ve styku se zaměstnanci školy používat oslovení „pane, paní“ a označení pracovního zařazení případně titulu /např. paní učitelko, paní profesorko, pane inženýre, paní hospodářko apod./

f/ zdravit dospělé osoby při setkání v prostorách školy. Učitele a další dospělé osoby při jejich vstupu do učebny a též při jejich odchodu pozdravit povstáním ze židle

g/ zajišťovat si své věci proti zcizení, nenosit do školy větší peněžní částky a cenné věci, které nesouvisejí s výukou

h/ nosit do vyučování školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitele

ch/ dodržovat vyučovací dobu, během vyučování neopouštět učebnu bez svolení vyučujícího

i/ přezouvat se při vstupu do budovy školy a před jejím opuštěním (nelze používat uzavřený sportovní typ obuvi)

j/ šetřit školní zařízení a ostatní majetek školy a používat ho pouze k činnosti, pro kterou byl určen

k/ žák a jeho zákonný zástupce je povinen uhradit škole škodu, kterou žák způsobil svévolně nebo z nedbalosti.

Každý žák odpovídá za škody způsobené na majetku a zařízení školy (zejména za poškození lavic, židlí, dveří, malby, zařízení šaten, měřicích a regulačních zařízení topného systému apod.). Toto stvrzuje žák a jeho zákonný zástupce svým podpisem na tiskopisu „Odpovědnost za škody“ vždy v 1. ročníku na škole. Ten platí po celou dobu studia. Po dosažení 18. roku věku přechází odpovědnost na zletilého žáka

l/ udržovat čistotu v učebnách a pomáhat při udržování pořádku ve všech prostorách školy

m/ oznamovat třídnímu učiteli adresu svého trvalého bydliště i přechodného bydliště, adresu svých zákonných zástupců, číslo občanského průkazu, rodné číslo, změnu zdravotní pojišťovny, další potřebné údaje a jejich změny /změny ohlásit do tří dnů/

n/ jednat tak, aby neuvedl úmyslně v omyl učitele, své zákonné zástupce a spolužáky

 o/ Používání soukromých prostředků výpočetní techniky (notebooky, iPody, mobilní telefony vybavené možností připojení internetu a podobná zařízení) žáků při výuce je podmíněno SOUHLASEM vyučujícího daného předmětu. Vyučující stanoví pravidla pro používání a připojování těchto zařízení.

Pokud bude nutné prostředky připojit do sítě 220V, stanoví vyučující organizaci vyučování tak, aby nedošlo ke zranění, či škodám na majetku žáků nebo školy. Přípojné prodlužovací kabely musí být zrevidovány oprávněnou osobou a musí být řádně označeny. Používání těchto prostředků je na vlastní odpovědnost studentů a žáků.

V době přestávek lze tuto techniku používat pouze na zdroj z baterií, přístroje nesmí být připojeny na síť 220V.

4.2. Žákům SPŠ Příbram je zakázáno:

a/ nosit do školy takové věci, které by mohly být nebezpečné pro život a zdraví (veškeré zbraně včetně dýk, výbušniny, chemikálie, omamné prostředky vč. drog)

b/ kouřit v budově školy a v přilehlých prostorách školy

c/ v prostorách školy a při činnostech organizovaných školou požívat alkoholické nápoje a jiné zdraví škodlivé látky (donášet a přechovávat je v prostorách školy)

d/ na počítačových stanicích instalovat vlastní nebo jiné programy bez souhlasu učitele, provádět softwarové a hardwarové operace, které by vedly k poškození počítačových stanic, operačních systémů nebo dat

e/ používat v průběhu vyučovací hodiny prostředky mobilní komunikace /mobilní telefony/ a laserová ukazovátka

f/ neoprávněně zasahovat do technických zařízení v majetku školy

g/ úmyslně poškozovat, zcizovat cizí majetek ve škole a na akcích pořádaných školu. Toto chování je neslučitelné se statutem žáka SPŠ Příbram

h/ užívat, předávat a prodávat drogy ve škole a na akcích pořádaných školu. Toto chování je neslučitelné se statutem žáka této školy

ch/ jakékoliv jednání způsobující jinému psychickou a fyzickou újmu /šikana/ v prostorách školy a na akcích pořádaných školu. Toto je neslučitelné se statutem žáka této školy

i/ propagovat ve škole a na akcích pořádaných školou politické, náboženské, extrémistické, rasistické, společenské a jiné uskupení, strany, sekty a hnutí. Toto ustanovení neplatí pro dobročinné, společenské, sportovní a jiné akce, pokud jsou předem projednány
a schváleny ředitelem školy

j/ vstup, účast na vyučování, nebo akcí pořádaných školou pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek (drogy)

k/ pořizovat zvukové, či obrazové záznamy vyučujících, spolužáků, zaměstnanců školy a umisťovat je na internetové stránky bez jejich souhlasu

l) umožnit vstup do prostor školy cizím osobám, neprodleně tuto skutečnost hlásit v sekretariátě školy

m) zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům školy, ty se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem, za něž může být žák (podmíněně) vyloučen ze školy

Úmyslné porušení těchto zákazů je považováno za zvlášť hrubé porušení školního řádu se všemi důsledky podle čl. 8.

Čl. 5. – Kodex učitele
 • Učitel je žákům příkladem. Pomáhá jim realizovat jejich lidský potenciál a stát se plnohodnotným a platným členem společnosti. Svým jednáním přispívá k dobré pověsti školy a společenské prestiži učitelského povolání.
 •  Učitel – vede vyučovací hodiny tak, aby byly pestré a zajímavé;

podporuje vhodnou aktivitu žáků během výuky;
využívá vhodné vyučovací metody;
využívá dostupné pomůcky a didaktickou techniku;
podle stanovených pravidel vytváří digitální učební materiály.

 •  Učitel usiluje vykonávat své povolání na takové odborné úrovni, jaká odpovídá současnému stavu poznání. Udržuje si proto povědomí o odborném vývoji svého oboru, dále se vzdělává a rozvíjí svou profesní kvalifikaci.
 •  Učitel dodržuje stanovený počet známek a časové termíny pro opravu a oznamování výsledků vzdělávání.
 • Učitel – je v konzultačních hodinách žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků k dispozici pro osobní nebo elektronický kontakt;

- na e-mailové zprávy ze školních adres učitelů a žáků a z adres jejich zákonnýchzástupců odpovídá bez zbytečného zdržení;
- e-mailovou komunikaci s žáky a jejich zákonnými zástupci vede pouze ze své školní adresy.

 •  Učitel

– se vyhýbá jakékoli formě ponižování, diskriminace a protekce žáka;

– zachovává důvěrnost informací získaných v souvislosti se vzděláváním žáků školy;

– nezlehčuje práci žáků a zaměstnanců školy.

 • Učitel nepřijme finanční odměnu nebo jiné hmotné výhody

– od výrobců zboží či poskytovatelů služeb za to, že jim umožní odbyt v rámci výchovně vzdělávacího procesu;
– od žáků školy, jež vyučuje, a jejich zákonných zástupců za činnosti související s výchovně vzdělávacím procesem žáků školy;

 • Učitel nepropaguje, neprodává výrobky, které nesouvisí s vyučovaným oborem žákům ani ostatním zaměstnancům.
Čl. 6 – Provoz školy

a/ Budova školy se otevírá v 07.00 hodin a uzavírá v 17.00 hodin.

b/ Vyučování se obvykle dělí na dopolední a odpolední. V době přestávky na oběd mají žáci volno.

c/ Setrvání v budově školy po jejím uzavření musí být ohlášeno hospodářce školy.

d/ Žák musí být přítomen ve svých třídách nejpozději 15 minut před začátkem vyučovací jednotky (hodiny, bloku).

e/ Potvrzení formulářů zajišťuje žákům třídní event. zastupující třídní učitel.

f/ Žáci do školy nenosí žádné cenné věci. V případě nutnosti lze cennosti uschovat v trezoru u hospodářky školy. Pro úschovu mobilních telefonů a věcí osobní potřeby jsou zřízeny v prostorách dílen a tělocvičny uzamykatelné skříňky a žáky jsou povinni si zde tyto věci uschovat.

g/ Služba ve třídě vykonává své povinnosti vždy v určeném kalendářním týdnu po celou dobu výuky.

h/ Službu ve třídě stanoví třídní učitel příslušné třídy a zapíše jména službu konajících žáků do třídní knihy.

ch/ Prostory dvora a hřiště mohou být využívány za dozoru zaměstnance školy nebo s výslovným souhlasem vedení školy a učitelů TV. Případný úraz nebo škoda na majetku vzniklé při akcích, které NEJSOU pořádány SPŠ a VOŠ Příbram, nejsou školním úrazem a ani hmotná odpovědnost nespadá na vrub školy. Odpovědnost za ně přejímá pořádající organizace.

Čl. 7 – Povinnosti služby ve třídě

a/ Zabezpečuje pořádek a čistotu ve třídě, myje tabuli, obstarává křídy a učební pomůcky podle pokynů učitele.

b/ Oznamuje učiteli nepřítomné žáky.

c/ Dbá, aby po zazvonění byl ve třídě klid a pořádek.

d/ Oznamuje nepřítomnost vyučujícího v kanceláři školy nejpozději do 5 minut po zvonění.

e/ Kontroluje uzamčení učebny, ponechávají-li si tam žáci věci při odchodu do jiné učebny.

f/ Jestliže došlo k úmyslnému poškození majetku školy nebo osob, je toto povinna oznámit třídnímu učiteli.

g/ Dojde-li ve třídě v nepřítomnosti učitele k úrazu, ihned to oznámí učiteli, který koná dozor

na chodbě, případně v kanceláři školy.

h/ Zajišťuje, aby okna nebyla v nepřítomnosti vyučujícího otevřena.

ch/ Při dělení třídy do skupin zajišťuje předání třídní knihy k zápisu v další skupině.

i/ Donáší třídní knihu do dílen, laboratoří, odborných učeben a tělocvičny.

Čl. 8 – Bezpečnost práce a ochrana zdraví, požární ochrana

a/ Na začátku školního roku je žák povinen zúčastnit se školení BOZP (provádí třídní učitel, vyučující jednotlivých předmětů) a školení při nástupu do laboratoří, dílen a odborných učeben. Součástí školení je seznámení s provozními řády, včetně školního řádu školy.

b/ Žák je povinen okamžitě ohlásit nejbližšímu zaměstnanci školy vlastní úraz nebo úraz spolužáka, nebezpečí vzniku požáru nebo jiné škody

c/ Dodržovat požárně – poplachové směrnice a pokyny zaměstnanců školy

d/ V případě podezření na užití alkoholu či jiných návykových látek (drog) je škola oprávněna použít kontrolu na přítomnost těchto látek v těle (se souhlasem žáka nebo zákonného zástupce)

Čl. 9 – Výchovná opatření

a/ Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a opatření k posílení kázně žáků.

b/ Pochvalu nebo jiné ocenění uděluje žákům třídní učitel, ředitel školy nebo jiný orgán státní správy ve školství.

c/ Pochvala nebo jiné ocenění může být uděleno žákům na návrh kteréhokoliv učitele, zaměstnance školy, příp. i na návrh jiné osoby.

d/ Výchovná opatření k posílení kázně žáků:

1. napomenutí třídního učitele

2. důtka třídního učitele

3. důtka ředitele školy

4. snížená známka z chování

5. podmíněné vyloučení ze studia

6. vyloučení ze studia

7. pochvala třídního učitele

8. pochvala ředitele školy

Podle bodů 1 a 2 ukládá výchovné opatření třídní učitel na základě návrhu kteréhokoliv zaměstnance školy za méně závažné porušení školního řádu /např. nesplnění termínu odevzdání předepsané práce, drobný přestupek v chování/.

Výchovné opatření podle bodu 3 ukládá ředitel školy na návrh třídního učitele za porušení školního řádu nebo opakované méně závažné porušení školního řádu.

Podle bodů 4 a 5 ukládá výchovné opatření ředitel školy na návrh třídního učitele, příp. pedagogické rady. A to za závažné porušení školního řádu.

V rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze studia stanoví ředitel školy zkušební lhůtu.

 Žák může být vyloučen ze studia za obzvlášť hrubé porušení školního řádu nebo za opakované hrubé porušení školního řádu, za spáchání úmyslného trestného činu, nebo jiné protiprávní jednání – distribuce drog, ohrožování zdraví a života spolužáků násilným jednáním, vnesení zbraně do prostor školy apod. A to i v případě, že velikostí způsobené škody nemá toto jednání charakter trestného činu.

 O udělení a uložení výchovných opatření uvědomí písemně třídní učitel nebo ředitel školy zákonného zástupce žáka, případně zletilého žáka, bezprostředně po udělení nebo uložení výchovných opatření.

O výchovných opatřeních je třídním učitelem učiněn zápis do osobní evidence žáka /katalog/. Tyto zápisy slouží pouze pro interní informace o žákovi.

Čl. 10 – Ochrana osobních dat

 Zletilý žák nese plnou právní odpovědnost za své jednání. Na informace o studiu mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost (viz § 21, odst. 3, školského zákona č. 561/2004 Sbírky zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při pravidelných schůzkách rodičů jsou poskytovány informace zákonných zástupcům nebo osobám chráněným plnou mocí zákonných zástupců.

Čl. 11 – Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 11.1. Hodnocení žáka

 • musí působit na žáka povzbudivě a posilovat jeho sebevědomí
 • musí být náročné, objektivní a spravedlivé
 • je dlouhodobý proces složený z různých forem hodnocení
 • má i zpětnou vazbu na učitele ve smyslu užití forem, metod vedení vyučování
 • musí vyjadřovat úroveň vědomostí, dovedností a návyků, jichž žák dosáhl koncem klasifikačního období
 • v jednotlivých předmětech neslouží k upevňování kázně

ZA HODNOCENÍ ODPOVÍDÁ VYUČUJÍCÍ DANÉHO PŘEDMĚTU.

Hodnocení žáků středních škol se řídí podle platných právních předpisů. Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech:

1 – výborný

2 – chvalitebný

3 – dobrý

4 – dostatečný

5 – nedostatečný

výborný – žák bezpečně ovládá učivo předepsané osnovami, je samostatný, pohotový. Při řešení úkolů bezproblémově používá získaných vědomostí a dovedností

 chvalitebný – žák ovládá učivo předepsané osnovami. Uvažuje celkem samostatně. Získané vědomosti a dovednosti používá při řešení úkolů. Při práci se dopouští malých, ne příliš častých chyb

dobrý – žák v podstatě ovládá učivo předepsané osnovami. Je méně samostatný, získané vědomosti a dovednosti používá k řešení úkolů, některé chyby řeší ve spolupráci s učitelem

dostatečný – žák ovládá učivo předepsané osnovami jen částečně, při práci se dopouští podstatných chyb. Za pomoci učitele je schopen chyby najít a odstranit. Má zájem o daný předmět.

nedostatečný – žák neovládá učivo předepsané osnovami. Na pomocné otázky reaguje nesprávně, ani s pomocí učitele není schopen/na řešit úkoly. Nemá zájem o daný předmět.

uvolněn – žák je na základě závažných důvodů uvolněn z daného předmětu

nehodnocen – žák nesplnil požadavky k hodnocení předmětu

11.2. Způsoby a formy zjišťování vědomostí a dovedností

 • ústní

 • písemn

– testy

– doplňovací práce

– krátké práce

– čtvrtletní (pololetní) práce

 • samostatné

– referáty, seminární práce, slohové cvičení

– tematické práce

– ročníkové práce

– maturitní práce

 • předepsané učebními osnovami

Pokud to povaha předmětu umožňuje, využíváme VŠECH forem hodnocení.

Při přípravě písemných prací na školní rok nebo pololetí je NUTNÉ žáky předem SEZNÁMIT s  jejich časovým harmonogramem.

11.3. Celkové hodnocení

 Žák je na konci prvního a druhého pololetí hodnocen takto:

a) prospěl s vyznamenáním

b) prospěl

c) neprospěl

Žák prospěl s vyznamenáním, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch horší než chvalitebný, průměrný prospěch z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je hodnoceno jako velmi dobré.

Žák prospěl, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch nedostatečný.

Žák neprospěl, má-li z některého vyučovacího předmětu prospěch nedostatečný.

11.4. Chování žáka

Chování žáka se hodnotí :

1 – velmi dobré

2 – uspokojivé

3 – neuspokojivé

Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, že se za první pololetí nehodnotí.

Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.

11.5. Klasifikační zkouška z důvodu absence

 Pokud celková absence v jednotlivém předmětu činí 20 % za pololetí, bude na základě
rozhodnutí vyučujícího nebo vedení školy nařízeno přezkoušení v  daném předmětu. Přezkoušení není zkouškou komisionální, proběhne před celou třídou za účasti zkoušejícího a přísedícího z daného oboru (Toto přezkoušení proběhne před termínem „zápis nedostatečných do třídní knihy.“).

11.6. Opravná zkouška

 Platné právní předpisy upravují postup při konání opravných zkoušek v průběhu studia takto:

 Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.

 • Opravnou zkoušku koná i žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše
  ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.

 • Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.

 • Opravné zkoušky při maturitních nebo závěrečných zkouškách se konají podle platných právních předpisů.

Hodnocení při opravné zkoušce :

1 – výborný

2 – chvalitebný

3 – dobrý

4 – dostatečný

5 – nedostatečný

11.7. Komisionální zkouška

 Jestliže má žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, požádat ředitele střední školy o komisionální přezkoušení. Je-li vyučujícím ředitel střední školy, může být požádán o komisionální přezkoušení žáka zřizovatel školy. Žáka přezkoušet nelze, byl-li v klasifikačním období z vyučovacího předmětu, jehož klasifikace je zpochybňována, již komisionálně zkoušen (a to buď na žádost žáka nebo jeho zákonného zástupce, popř. z podnětu ředitele střední školy). Ředitel střední školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení a klasifikace. (Tato zkouška bude vykonána do termínu klasifikační porady v daném období.)

Platné právní předpisy upravují postup při konání komisionální zkoušky a stanoví postup sestavení komise.

Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:

 1. koná-li opravné zkoušky

 2. požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení

 3. ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení.

Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitel školy bez zbytečného odkladu. Žák může být v příslušném pololetí z daného předmětu komisionálně zkoušen POUZE JEDNOU.

Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni NEJVÝŠE JEDNU.

Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející je učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedící, který
má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Pokud je ředitel střední školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise krajský úřad. Členy komise jmenuje ředitel školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky.

 11.9. Výchovná opatření

 - napomenutí třídního učitele

- důtka třídního učitele

- důtka ředitele školy

- snížená známka z chování

- podmíněné vyloučení ze studia

- vyloučení ze studia

- pochvala ředitele školy

- pochvala třídního učitele

Čl. 12 – Závěrečná ustanovení
 1. Porušení tohoto řádu je důvodem pro použití výchovných opatření až po vyloučení ze školy a je rozhodující pro hodnocení chování.
 2. Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2014
 3. Změny byly projednány a schváleny pedagogickou radou dne 28. 8. 2014

V Příbrami 1. 9. 2014

 PaedDr. Tomáš Hlaváč

ředitel školy

 


ŠKOLNÍ ŘÁD A PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Vyšší odborné školy Příbram.

 Úvodní ustanovení:

 Dobrovolným rozhodnutím ke studiu na Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole, Příbram II, Hrabákova 271, přejímá student i závazek řídit se tímto školním řádem.

Čl. 1 – Účel školního řádu

a/ Účelem školního řádu je vytvořit studentovi takové podmínky pro studium na VOŠ, aby si zde mohl osvojit potřebné vědomosti, dovednosti a návyky, které budou nezbytné pro jeho uplatnění na trhu práce nebo při studiu na vysoké škole.

b/ Vytvořit podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a pořádku na pracovištích.

c/ Vytvořit podmínky pro uplatňování zákonných norem, a to především zákonem číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2 – Práva studenta

Student má právo :

 a/ na vzdělávání a školské služby podle školského zákona

b/ na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

c/ volit a být voleni do školské rady,

d/ zakládat v rámci školy samosprávné orgány studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,

e/ vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

f/ na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona

Čl. 3 – Docházka do školy
 1. Student je povinen docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu
  a zúčastňovat se aktivně vyučování ve všech předmětech včetně volitelných
  a nepovinných.

 2. Student dostává na začátku školního roku výkaz o studiu „index“, který je nutné opatřit všemi náležitostmi a slouží po celé období studia . Student je povinen je předkládat
  u zkoušek a na požádání při vstupu do objektu školy.

 3. Absenci na jednotlivých přednáškách a seminářích omlouvá student u vyučujícího daného předmětu, který si současně vede evidenci docházky.

 4. Student je povinen omluvit svojí neúčast u zapsané zkoušky do 24 hodin od termínu konání zkoušky a do 5ti dnů doložit písemné potvrzení důvodu neúčasti (lékař, policie, apod.). V případě, že takto neučiní, termín zkoušky jmenovanému PROPADÁ.

 5. Jestliže se student neúčastní po dobu nejméně 20 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není řádně omluvena, vyzve ho ředitel školy písemně, aby neprodleně doložil důvody své nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude student posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Jestliže do 3 týdnů od doručení výzvy student do vyšší odborné školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti posuzuje se, jako by posledním dnem této lhůty vzdělávání zanechal; tímto dnem přestává být studentem VOŠ.

Čl. 4 – Průběh a organizace zkoušek
 1. Průběh a organizací zkoušek se řídí schváleným vzdělávacím programem oboru 6431N/15 Řízení sportovních a tělovýchovných činností a organizací. Pro průběh zkoušek platí pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů ( čl. 9).

 2. Zkoušky se konají ve zkouškovém období stanoveném v plánu příslušného semestru.

 3. Veškeré zkouškové a zápočtové požadavky musí být splněny v příslušném zkouškovém období a NELZE je přesunovat do dalšího období.

 4. Povinnost studenta při zkouškovém období :

  1. sledovat vyhlášené termíny jednotlivých zkoušejících

  2. písemně se zapsat do vybraného termínu

  3. zúčastnit se přihlášené zkoušky

  4. předkládat index zkoušejícímu

 5. Neúspěšná zkouška není zapisována do indexu, ale je vedena v evidenci u zkoušejícího

Čl. 5 – Bezpečnost práce a ochrana zdraví, požární ochrana

1) Na začátku školního roku je student povinen zúčastnit se školení BOZP (provádí třídní učitel, vyučující jednotlivých předmětů) a školení při nástupu do laboratoří, dílen a odborných učeben. Součástí školení je seznámení s provozními řády

2) Student je povinen okamžitě ohlásit nejbližšímu zaměstnanci školy vlastní úraz nebo úraz spolužáka, nebezpečí vzniku požáru nebo jiné škody

3) Dodržovat požárně – poplachové směrnice a pokyny zaměstnanců školy

Čl.6. – Chování studenta ve škole a při činnostech organizovaných školou

 Student VOŠ Příbram je povinen především:

 a/ svědomitě a včas plnit všechny úkoly, všechny práce, které mu byly zadány odevzdávat včas a ve stanoveném termínu

b/ být ukázněný a plnit pokyny a příkazy zaměstnanců školy. Domnívá-li se, že pokyn nebo příkaz je v rozporu se zásadami školního řádu nebo jinou právní normou, je oprávněn si stěžovat řediteli školy

c/ neohrožovat zdraví a bezpečnost svoji i svých spolužáků, dodržovat zásady BOZP a PO

d/ ve styku se zaměstnanci školy používat oslovení „pane, paní“ a označení pracovního zařazení případně titulu /např. paní učitelko, paní profesorko, pane inženýre, paní hospodářko apod./

e/ zajišťovat si své věci proti zcizení, nenosit do školy větší peněžní částky a cenné věci, které nesouvisejí s výukou

f/ nosit do vyučování školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitele

g/ dodržovat vyučovací dobu, během vyučování neopouštět učebnu bez svolení vyučujícího

h/ přezouvat se při vstupu do budovy školy a před jejím opuštěním (nelze používat botaskový typ obuvi)

i/ šetřit školní zařízení a ostatní majetek školy a používat ho pouze k činnosti, pro kterou byl určen

j/ student je povinen uhradit škole škodu, kterou způsobil svévolně nebo z nedbalosti.

k/ udržovat čistotu v učebnách a pomáhat při udržování pořádku ve všech prostorách školy

l/ oznamovat třídnímu učiteli adresu svého trvalého bydliště i přechodného bydliště, číslo občanského průkazu, rodné číslo, změnu zdravotní pojišťovny, další potřebné údaje
a jejich změny /změny ohlásit do tří dnů/

m/ jednat tak, aby neuvedl úmyslně v omyl učitele a spolužáky

n/ Používání soukromých prostředků výpočetní techniky (notebooky, iPody, mobilní
telefony, vybavené možností připojení internetu a podobná zařízení) studentů při výuce je podmíněno SOUHLASEM vyučujícího daného předmětu. Vyučující stanoví pravidla pro používání a připojování těchto zařízení.

Pokud bude nutné prostředky připojit do sítě 230V, stanoví vyučující organizaci
vyučování tak, aby nedošlo ke zranění, či škodám na majetku žáků , nebo školy. Přípojné
prodlužovací kabely musí být zrevidovány oprávněnou osobou a musí být řádně označeny.
Používání těchto prostředků je na vlastní odpovědnost studentů a žáků.

V době přestávek lze tuto techniku používat pouze na zdroj z baterií, přístroje nesmí být
připojeny na síť 220V.

 1. Studentům VOŠ Příbram je zakázáno:

a/ vnášet do školy takové věci, které by mohly být nebezpečné pro život a zdraví (veškeré zbraně včetně dýk, výbušniny, chemikálie, omamné prostředky vč. drog)

b/ kouřit v budově školy a v přilehlých prostorách školy

c/ v prostorách školy a při činnostech organizovaných školou požívat alkoholické nápoje
a jiné zdraví škodlivé látky (donášet a přechovávat je v prostorách školy)

d/ na počítačových stanicích instalovat vlastní nebo jiné programy bez souhlasu učitele, provádět softwarové a hardwarové operace, které by vedly k poškození počítačových stanic, operačních systémů nebo dat

e/ používat v průběhu vyučovací hodiny prostředky mobilní komunikace /mobilní telefony/
a laserová ukazovátka

f/ neoprávněně zasahovat do technických zařízení v majetku školy

g/ úmyslně poškozovat, zcizovat cizí majetek ve škole a na akcích pořádaných školu. Toto chování je neslučitelné se statutem studenta VOŠ Příbram

h/ užívat, předávat a prodávat drogy ve škole a na akcích pořádaných školu. Toto chování je neslučitelné se statutem studenta této školy

ch/ jakékoliv jednání způsobující jinému psychickou a fyzickou újmu /šikana/
v prostorách školy a na akcích pořádaných školu.. Toto je neslučitelné se statutem studenta této školy

i/ propagovat ve škole a na akcích pořádaných školou politické, náboženské, extrémistické, rasistické, společenské a jiné uskupení, strany, sekty a hnutí. Toto ustanovení neplatí pro dobročinné , společenské , sportovní a jiné akce , pokud jsou předem projednány a schváleny ředitelem školy.

Úmyslné porušení těchto zákazů je považováno za zvlášť hrubé porušení školního řádu se všemi důsledky podle čl . 8.

Čl. 7 – Provoz školy

1) Budova školy se otevírá v 07.00 hodin a uzavírá dle rozvrhu příslušného semestru.

2) Vyučování se obvykle dělí na dopolední a odpolední. V době přestávky na oběd mají studenti volno.

3) Setrvání v budově školy po jejím uzavření musí být ohlášeno hospodářce školy.

4) Student musí být přítomen ve svých třídách nejpozději 15 minut před začátkem vyučovací jednotky (hodiny, bloku)

5) Potvrzení formulářů zajišťuje studentům třídní učitel

6) Studenti do školy nenosí žádné cenné věci. V případě nutnosti lze cennosti uschovat v trezoru u hospodářky školy. Pro úschovu mobilních telefonů a věcí osobní potřeby jsou zřízeny v prostorách dílen uzamykatelné skříňky a studenti jsou povinni si zde tyto věci uschovat.

7) Službu ve třídě a náplň její práce určuje vyučující daného předmětu.

Čl. 8 – Výchovná opatření

 1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a opatření k posílení kázně studentů.

2) Pochvalu nebo jiné ocenění uděluje studentům třídní učitel, ředitel školy nebo jiný orgán státní správy ve školství.

3) Pochvala nebo jiné ocenění může být uděleno studentům na návrh kteréhokoliv učitele, zaměstnance školy, příp. i na návrh jiné osoby.

4) Výchovná opatření studentů za porušování školního řádu :

 • podmínečné vyloučení ze studia

 • vyloučení ze studia

 Čl. 9 –Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení a klasifikace studentů VOŠ se řídí školským zákonem č.561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění vyhlášky MŠMT č.10/2005 Sb. § 5 . a ve znění pozdějších předpisů.

 1. Formy hodnocení

Každý vyučující předmětu je povinen zveřejnit před zahájením výuky program vyučovaného předmětu, který obsahuje :

a/ anotaci vyučovaného předmětu

b/ požadavky kladené na studenty v průběhu období a u zkoušky, jakož i podmínky

stanovené pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu

c/ seznam literatury ke studiu

 1. Hodnocení se provádí formou:

a/ průběžného hodnocení

b/ zápočtu (splněno)

c/ klasifikovaného zápočtu (splněno s klasifikací)

d/ zkoušky

 A/ Průběžné hodnocení studenta se může uskutečňovat v seminářích, ve cvičeních,
v praktickém vyučování, v odborné praxi a při exkurzích.. Vyučující provádí
průběžné hodnocení zejména kontrolními otázkami, zadáváním písemných prací,
testy, zadáváním samostatných úkolů, semestrálními pracemi. Výsledky průběžného
hodnocení mohou být příslušným způsobem zohledněny při zkoušce,
klasifikovaném zápočtu a zápočtu. Do výkazu o studiu se průběžné hodnocení
nezapisuje.

 B/ Zápočet se uděluje za splnění požadavků, které pro jeho získání určuje program
předmětu. Zápočet uděluje vyučující předmětu, za který se zápočet uděluje. Ve
výkazu o studiu se udělení zápočtu zapisuje slovem „ZAPOČTENO“, k čemuž se
připojí datum jeho udělení a podpis vyučujícího. Neudělení zápočtu se do výkazu o
studiu nezapisuje.

C/ Při klasifikovaném zápočtu se navíc hodnotí a způsobem jako u zkoušky klasifikuje,
jak student splnil požadavky zápočtu.

D/ Zkouškami se prověřuje vědomosti studenta z předmětu a jeho schopnost uplatňovat
poznatky získané studiem.

Podle způsobu provedení může mít klasifikovaný zápočet a zkouška formu ústní, písemnou, praktickou nebo kombinovanou.

Výsledky klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky jsou hodnoceny známkami :

1 – výborně

2 – velmi dobře

3 – dobře

4 – nevyhověl/a

 V případě, že je nutné určit prospěchový průměr, započítávají se všechny známky ze všech konaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

 Výsledek klasifikovaného zápočtu a zkoušky zapíše zkoušející slovy do výkazu o studiu
a připojí datum a podpis.

 Zkoušející určí termíny pro konání klasifikovaných zápočtů a zkoušek z jednotlivých předmětů v dostatečném počtu a časovém předstihu.

 Zkoušku je možné vykonávat v jednom řádném a dvou opravných termínech.

KOMISIONÁLNÍ přezkoušení:

 A/ Forma komisionální zkoušky se použije vždy v  případě konání druhé opravné zkoušky a dále v  případech, kdy student požádá ředitele školy o přezkoušení z  důvodu pochybností o správnosti hodnocení svého vzdělávání . Tuto formu zkoušky lze dále použít v případě konání rozdílové zkoušky a v případech, kdy to stanoví akreditovaný vzdělávací program.

 B/ komisionální zkouška se koná v termínu stanoveném ředitelem školy tak, aby byl stanovený termín studentovi oznámen alespoň 7 dní před jejím konáním. Pokud je termín dohodnutý se studentem, není předchozí oznámení nutné.

 C/ Komisi jmenuje ředitel školy. Komise je tříčlenná a tvoří ji:

- předseda, kterým je ředitel nebo jím pověřený učitel

- zkoušející učitel, jímž je vyučující studenta danému vyučovacímu předmětu

- přísedící, kterým je jiný vyučující téhož nebo příbuzného předmětu

D/ Výsledek zkoušky určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí pedagogické dokumentace studenta.

 E/ Student může v jednom dni skládat pouze jednu komisionální zkoušku. Výsledek komisionální zkoušky, který je konečný, sdělí ředitel školy prokazatelným způsobem studentovi. Další přezkoušení není možné, s výjimkou případů, kdy tuto formu hodnocení stanovil akreditovaný vzdělávací program.

F/ Student se může ze závažných důvodů od komisionální zkoušky omluvit, avšak nejpozději den před jejím zahájením. V  takovém případě ředitel školy stanoví, případně se studentem dohodne náhradní termín zkoušky. Od náhradního termínuzkoušky se lze omluvit POUZE JEDNOU.

G/ Odstoupí-li student od zkoušky po jejím zahájení, nedostaví-li se ke zkoušce bez omluvy, jeho omluva nebyla uznána, nebo poruší-li závažným způsobem pravidla zkoušky, posuzuje se , jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Student se může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů písemně omluvit i dodatečně, avšaknejpozději do 3 dnů od uplynutí termínu určeného pro vykonání zkoušky. O uznánízávažnosti a omluvitelnosti důvodů rozhoduje ředitel školy.

H/ Konkrétní obsah a rozsah komisionální zkoušky stanoví ředitel školy v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem. Zkouška může být ústní, písemná, nebo praktická podle charakteru vyučovaného předmětu (formy zkoušky se mohou kombinovat). Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro příslušný ročník.  V případě, že nelze studenta hodnotit ze závažných důvodů, určí ředitel školy termín, do kterého má být hodnocení studenta ukončeno. Hodnocení musí být ukončeno nejpozději do konce následujícího období.

Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Označení absolventa, které se uvádí za jménem, je „diplomovaný specialista“ (zkráceně „DiS“).

ABSOLUTORIUM :

 •  k absolutoriu si student podává „přihlášku k absolutoriu“ za předpokladu úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.
 • podmínkou pro podání „přihlášky k absolutoriu“ je zpracovaná a odevzdaná absolventská práce.
 • ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech lze podat „přihlášku k absolutoriu“ bez absolventské práce.
 • ředitel školy vyhlašuje NEJMÉNĚ 1 řádný termín absolutoria ve školním roce a to od 1. do 30.června.
 • řádné termíny, termíny pro opravné zkoušky a náhradní termíny musí být zveřejněny nejméně 1 měsíc předem na viditelném a přístupném místě ve škole
 • skládá se ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce.
 • koná se před zkušební komisí a je veřejné s výjimkou jednání zkušební komise o hodnocení studenta
 • zkušební komise má stálé a další členy, předsedou je pedagogický pracovník z jiné vyšší odborné školy nebo vysoké školy. Stálými členy jsou předseda, místopředseda a vedoucí učitel studijní skupiny. Dalšími členy jsou učitel příslušného předmětu, přísedící, který vyučuje daný předmět, vedoucí absolventské práce a oponent.
 • neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku z této zkoušky nebo obhájit absolventskou práci do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské práce je možné konat nejvýše DVAKRÁT, a to v termínu stanoveném zkušební komisí.
 • pokud se student ke zkoušce nebo obhajobě nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekonal absolutorium z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo studenta konat opravnou zkoušku.

  Hodnocení absolutoria:

 Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny známkami :

1 – výborně

2 – velmi dobře

3 – dobře

4 – nevyhověl/a

 1. Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkouškyz odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce.

 Celkové hodnocení studenta u absolutoria se vyjadřuje stupni:

? prospěl s vyznamenáním, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 2 – velmi dobře a průměrný prospěch studenta při absolutoriu není horší než 1,50

? prospěl, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 3 – dobře

? neprospěl, jestliže student má v hodnocení z některé zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známku prospěchu 4 – nevyhověl

 Celkové hodnocení absolutoria včetně hodnocení jeho jednotlivých zkoušek oznámí studentovi předseda zkušební komise v den, ve kterém konal student absolutorium.

Čl. 10 – Závěrečná ustanovení
 1. Porušení tohoto řádu je důvodem pro použití výchovných opatření

 2. Školní řád VOŠ byl projednán na poradě vedoucích kateder dne 28.6.2004 a pedagogickou radou dne 31.8.2004.

 3. Změny byly projednány a schváleny pedagogickou radou dne 8. 2. 2013 a školskou radou dne 4. 3. 2013.

4. Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 4. 3. 2013.

V Příbrami 6. 2. 2013

PaedDr.Tomáš Hlaváč

ředitel školy

 

2,559x celkem (od 6.12.2013), 5x dnes