Strojírenství

Kód oboru vzdělání: 23-41-M/01
Školní vzdělávací program: STROJÍRENSTVÍ POČÍTAČOVÉ

 

Obor je zaměřen na výchovu a vzdělání budoucích strojních techniků pro různé činnosti především v oblasti strojírenství. Charakter získaných vědomostí umožňuje rychlou orientaci a přizpůsobení v konkrétní funkci technika případně technicko-administrativního pracovníka. Absolvent má odborné znalosti z oblasti strojírenské technologie, konstrukce a výroby strojních zařízení včetně jejich měření a kontroly. Výuka má posíleno konstruování podporované PC a programování CNC obráběcích strojů. Absolvent se může uplatnit v technických funkcích ve strojírenských a výrobních organizacích (konstruktér, technolog, projektant, kontrolor), oblasti údržby technických zařízení ostatních organizací i na referentských místech státní správy.

Týdenní hodinová dotace jednotlivých předmětů:

Název předmětu Ročník
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty:
Český jazyk a literatura 3 2 3 3/1
Cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3
Základy společenských věd - 1 1 1
Dějepis 2 - - -
Fyzika 2 2 - -
Chemie 2 - - -
Základy ekologie - 1 - -
Matematika 4/1 4/1 3 3
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2
Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 - 2/2
Ekonomika - - 3 -
Odborné předměty:
Mechanika 3 4/2 3 -
Technické kreslení 5/3 - - -
Strojírenská technologie 2 3 2 3/1
Kontrola a měření - - 2/2 2/2
Konstruování pomocí PC - - 2/2 3/3
Řízení výroby pomocí PC - - 2/2 3/3
Praxe 2/2 3/3 3/3 2/2
Stavba a provoz strojů - 3 3 5/1
Automatizace - 2/1 - -
Nepovinné předměty:
Rétorika - - 1 1
Základy matematické analýzy - - 1 1
Základy programování - 1 - -
Sportovní hry 1 1 1 1
Modelování ACAD - - - 1
Stroje CNC - - - 1
Metrologie - - 1 -
Technická dovednost - - 1 -

 

Charakteristika vybraných předmětů:

Stavba a provoz strojů

Student se seznamuje s funkcí jednotlivých strojních součástí, mechanizmů a strojů. Učí se navrhovat strojní součásti i funkční celky. Tento předmět je doplněn konstrukčním cvičením (Konstruování pomocí PC), ve kterém studenti využívají svých vědomostí a dovedností z jiných odborných předmětů pro praktické konstruování strojních součástí i jednodušších strojních zařízení.

Strojírenská technologie
Je odborný teoretický předmět, v němž získají studenti vědomosti o strojírenské výrobě a materiálech používaných a zpracovávaných ve strojírenství. Předmět je doplněn konstrukčním (Konstruování pomocí PC) cvičením, kde navrhují nástroje, a technologickým cvičením (Řízení výroby pomoví pomocí PC), ve kterém studenti programují CNC stroje a zpracovávají technologickou a výkresovou dokumentaci potřebnou ve strojírenské výrobě.

Praxe

V průběhu studia získávají studenti praktické dovednosti v dobře vybavených školních dílnách. Praxe je také zaměřena na programování CNC strojů. Studenti také absolvují individuální praxi u různých firem. Tam často navážou výhodné kontakty důležité pro jejich zaměstnání po absolvování školy.

Kontrola a měření

S posuvným měřítkem dnes technik již nevystačí. Studenti se proto seznamují s přístroji technického měření, které využívají zákonů všech vědních oborů (mechaniky, optiky, elektrotechniky apod.). S jejich pomocí si v praxi osvojují měření strojních součástí, zkoumají strukturu a vlastnosti materiálů, provádějí zkoušky provozních materiálů (maziv) a konají souborná měření na strojích. Studenti jsou seznamováni s podstatou řízení jakosti podle mezinárodních norem řady ISO 9000 a statistickou regulací procesu. Výsledky měření zpracovavají počítačově do protokolu.

Informační a komunikační technologieStudenti se učí ovládat základní aplikační programy (textový a tabulkový editor) a programy kreslicí a prezentační.

Konstruování pomocí PC

Připravuje žáky k využívání teoretických znalostí a účelnému používání grafických počítačových programů (AutoCAD, Inventor) při výpočtu, návrhu, konstrukci a modelování nástrojů, strojních součástí a sestav.

Řízení výroby pomocí PC

Umožňuje programovat na počítači CNC obráběcí stroje a modelovat situace řídicích procesů ve výrobě.

Maturitní zkouška:

Státní část:

  1. Český jazyk a literatura
  2. Cizí jazyk nebo matematika

Profilová (školní) část:

  1. Odborný předmět – strojírenská technologie
  2. Odborný předmět – stavba a provoz strojů
  3. Praktická zkouška z odborných předmětů

Partneři oboru:

HALEX SCHAUENBERG Příbram, Wheelabrator Příbram, KARSIT, KOVOHUTĚ a ZRUP Příbram, KOSTAL Čenkov, METAMAX Březnice, NOVAPOL Zbiroh, RAVAK Příbram, Filamos, Nástrojárna Kulovaný, BOBCAT, Nástrojárna Češka, GEOMINE Příbram.
 

19,925x celkem (od 6.12.2013), 2x dnes