Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Legenda k výsledkům přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Informace o přijímacím řízení na SPŠ Příbram pro školní rok 2020/2021

Příjímací řízení se koná na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

 

DENNÍ STUDIUM

DÁLKOVÉ STUDIUM

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Denní studium


 • přijímací zkoušky dle § 60  zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů – stanoví ředitel školy
 • ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku
 • pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky (dva obory vzdělávání)
 • formulář přihlášky poskytne základní škola. V elektronické podobě si mohu přihlášku stáhnout na webu MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1
 • na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání. Doporučujeme originál přihlášku odevzdat na školu napsanou  první v pořadí a její kopii odevzdat na školu napsanou jako druhou v pořadí
 • uchazeč vyplní čitelně přihlášku na daném tiskopisu, včetně lékařského posudku zdravotní způsobilosti a hodnocení za I. pol. a II. pol. 8. roč. a I. pol. 9. ročníku ZŠ potvrzené a podepsané ředitelem ZŠ (doplňte i rodné číslo a cizí jazyk, z kterého budete maturovat)
 • uvedené pořadí škol v přihlášce není závazné o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku
 • uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení
 • vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě. Obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení
 • uchazeč odevzdá stejně vyplněné přihlášky na obě zvolené střední školy do denní  formy vzdělávání řediteli střední školy do 1. března 2020
 • po přijetí přihlášky bude uchazečům zasláno vyrozumění o zařazení uchazeče do přijímacího řízení, dále registrační číslo a pozvánka na konání Jednotné zkoušky MŠMT z Českého jazyka a Matematiky
 • školní přijímací zkoušky (písemné, ústní ) se pro šk. r. 2020/2021 na Střední průmyslové škole v Příbrami na žádný studijní obor  NEKONAJÍ 
 • konají se pouze „Jednotné zkoušky MŠMT z Českého jazyka a Matematiky“ a to v prvním stanoveném termínu 14. dubna 2020 ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí a ve druhém stanoveném termínu 15. dubna 2020 ve škole uvedené ve druhém pořadí
 • uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu
 • kritéria pro přijetí na SPŠ:  uchazeči budou hodnoceni:

a) 40% z celkového prospěchu všech známek získaného ze základní školy (I. pol. a II. pol. 8. roč.a I.pol. 9. roč.).

b) 60% z  hodnocení „Jednotné zkoušky MŠMT z Českého jazyka a Matematiky – uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu Český jazyk a literatura a písemného testu Matematika a její aplikace. Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, nejpozději do 28.dubna 2020

 • rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke studiu  bude oznámeno ředitelem školy do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení centrem CERMAT
 • rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňující dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče se oznamují uchazeči písemně poštou.
 • rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené
 • odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí
 • svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí
 • zápisový lístek obdrží uchazeč na ZŠ, pokud jej ztratí či se nehlásí ze ZŠ mu bude na základě žádosti vydán nový zápisový lístek Krajským úřadem středočeského kraje
 • nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče  odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou – to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání!!!!
 • ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení (bude zveřejněno na www stránkách školy)
 • v případě novelizace zákona či vyhlášky o PŘ budou veškeré změny uvedeny zde

 

Předpokládaný počet uchazečů pro školní rok 2020/2021:

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA – Počítačové technologie 30-60 žáků

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA – Multimedia a informatika 30-60 žáků

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ – Strojírenství počítačové 30 žáků

36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ – Pozemní stavitelství 30-60 žáků

36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ – Pozemní stavitelství a architektura 30-60 žáků

Skutečný počet přijatých žáků bude stanoven dle zájmu o jednotlivé obory, dle odevzdaných zápisových lístků a vzhledem ke schválené kapacitě oborů vzdělávání!

V Příbrami dne: 3. 9. 2019

PaedDr. Tomáš Hlaváč
ředitel školy         

Ke stáhnutí:

Přihláška bianco k tisku

Přihláška bianco s možností vyplnění a tisku

 

Vzory pro vyplnění přihlášky na SPŠ Příbram:

Strana A – pro dvě různé školy

Strana A – pro jednu školu a dva různé vzdělávací obory

Strana B

Vzor vyplnění zápisového lístku

 

Vzory testů jednotných přijímacích zkoušek (JZP) MŠMT:

JPZ – český jazyk – 2015

JPZ – český jazyk – 2016

JPZ – český jazyk – 2017

JPZ – český jazyk – 2018

JPZ – český jazyk – 2019

JPZ – matematika – 2015

JPZ – matematika – 2016

JPZ – matematika – 2017

JPZ – matematika – 2018

JPZ – matematika – 2019

 

Dálkové studium


předměty a jejich osnovy u dálkového studia jsou shodné s denním studiem – kromě oboru Geotechnika – hornictví a hornická geologie

na jednotlivých studijních oborech bude třída otevřena pouze za předpokladu minimálního počtu 15 uchazečů

přijímací zkoušky uchazeč nevykonává, musí pouze zaslat nejpozději do 20. března příslušného roku vyplněnou přihlášku ke studiu společně s ověřenou kopií vysvědčení dosaženého vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení)

v přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení
-Přihlášku ke studiu SEVT 491482 lze získat ve škole nebo stáhnout zde.

Vyšší odborná škola


Základní podmínkou pro přijetí zájemce o studium na VOŠ šestisemestrálního sportovně technického oboru 64-31-N/15 Řízení sportovních a tělovýchovných činností a organizací je získání středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou.

Přihlášku ke studiu SEVT 491521 lze získat ve škole nebo stáhnout zde. Společně s přihláškou nutno zaslat ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:
Hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání a vyjádřeném na vysvědčení ze střední školy a získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

1. termín přijímacího řízení 25. 6. 2020, uzávěrka přihlášek 31. 5. 2020

2. termín přijímacího řízení 25. 9. 2020, uzávěrka přihlášek 23. 9. 2020


Platné ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY střední školy a VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOŠ jsou přístupné v sekretariátu školy nebo prostřednictvím třídních učitelů na školním informačním serveru. Bližší informace v sekretariátu školy sekret@spspb.cz, tel. 326 551 611.

48,406x celkem (od 6.12.2013), 2x dnes